Ou­ro­da­len

BT - - REJSER -

li­ste over ver­dens­arv.

Ud­sig­ten er en god grund til at ta­ge tu­ren med båd el­ler tog, så man slip­per for at hol­de øje med tra­fik­ken. Med båd op­le­ver man og­så slu­ser­ne fra vand­si­den. Med to­get kan man ta­ge he­le den 3,5 ti­me lan­ge tur, der kryd­ser 30 bro­er og 26 tun­nel­ler, før man når Spa­ni­en. Tog­tu­ren er ud­na­evnt blandt de 15 smuk­ke­ste i ver­den. Men bil­tu­ren er be­stemt og­så va­erd at skri­ve om, og så kan vi stop­pe, når vi har lyst. Da­se-da­ge i Pin­hão Dou­ro­da­len er tyndt be­fol­ket, men det myl­drer med vin­stok­ke på de stej­le skra­en­ter, der for­svin­der ned i flo­den. Da­len by­der på et stort an­tal vin­går­de, hvor man kan bo med ud­sigt over vin­mar­ker, flo­den og Når dø­ren står på klem, blaf­rer gar­di­ner­ne og gør ud­sig­ten til de ter­ras­se-ind­del­te mar­ker, der rejser sig over mod­sat­te flod­bred, helt magisk land­ska­bet. Vi har boo­k­et et ho­tel i Pin­hão, en lil­le by, hvis ba­ne­gård er be­rømt for udsmyk­ning med 24 azu­lejos-bil­le­der på hver halvan­den me­ters høj­de. De blå­hvi­de kak­ler forta­el­ler på fi­ne­ste vis po­rtvi­nens vej fra dru­e­dyrk­ning til vin­fla­sker.

Vi an­kom­mer til Pin­hão via en lav, tre-bu­et bro og fin­der ho­tel­let, der lig­ger ved flo­den. Vo­res va­e­rel­se har bal­kon med stø­be­jerns­git­ter og ud­sigt over flo­den. Når dø­ren står på klem, blaf­rer gar­di­ner­ne og gør ud­sig­ten til de ter­ras­se­ind­del­te mar­ker, der rejser sig over mod­sat­te flod­bred, helt magisk. Ne­den for vo­res va­e­rel­se lig­ger en fro­dig ha­ve med pal­mer, ci­tru­stra­e­er og blom­stren­de bu­ske.

Det er for varmt til sight­se­e­ing, så vi fin­der ba­de­tø­jet frem og ta­ger tu­ren gen­nem ha­ven til po­o­l­om­rå­det. Her fin­der vi nog­le le­di­ge sol­vog­ne i skyg­gen og ta­ger en af­kø­len­de duk­kert. Poo­len er det per­fek­te sted at slap­pe af og ny­de om­gi­vel­ser­ne. Vi be­stil­ler kaf­fe og frisk ap­pels­inju­i­ce uden is, så den sta­dig er sol-lun, da vi får den ser­ve­ret ved sol­sto­le­ne. Det her er ae­g­te dase­fe­rie, men hel­dig­vis har vi et par da­ge til at nå at be­sø­ge nog­le vin­går­de. Be­søg på vin­går­de På en rej­se til Dou­ro­da­len med po­rtvin­s­di­strik­tet er det nem­lig et must at be­sø­ge en el­ler fle­re vin­går­de. Vi får en fol­der over vin­går­de, og la­eg­ger vej­en for­bi en af de na­er­me­ste for at få ind­blik i po­rtvi­nens liv fra mark til fla­ske. På vin­gå­den får vi rund­vis­ning til mar­ker og de sto­re kar, hvor dru­er­ne ef­ter høst sta­dig stam­pes med fod­kraft. Bag­ef­ter er der smags­prø­ver og rig mu­lig­hed for at kø­be de lo­ka­le dru­er med hjem – 10, 20 el­ler 40 år, frit valg af­ha­en­gig af smag og kre­dit­kort.

Der er og­så mu­lig­hed for at plan­la­eg­ge og boo­ke be­søg on­li­ne før rej­sen. Det va­ri­e­rer, hvil­ke ak­ti­vi­te­ter de en­kel­te vin­går­de by­der på: vin­salg, vin­s­mag­ning, rund­vis­ning på vin­mar­ker, vin­kur­ser, mid­dag el­ler over­nat­ning.

Her i sep­tem­ber-ok­to­ber er tem­pe­ra­tu­ren mo­de­rat, og hø­sten kan føl­ges på na­ert hold. Om som­me­ren kan man dog og­så sag­tens be­sø­ge Dou­ro­da­len, men der ri­si­ke­rer man dog, at det er for varmt til smuk­ke van­dre­tu­re i om­rå­det, der er en li­se for krop , sind og øje.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.