Hi­sto­ri­ske spor

BT - - REJSER -

Sil­ke­vejs-desti­na­tio­ner. Før­ste stop er Zhan­gye, ca. 500 km va­ek, hvor­til man rejser langs bjer­ge­ne og er frem­me på un­der tre ti­mer.

Zhan­gye be­ty­der ’Åbn arm­hu­len’, og det ly­der jo ik­ke umid­del­bart rart, men imid­ler­tid hand­ler det om at ha­ve kon­trol over, hvor man­ge frem­me­de der kom­mer. Det var en vig­tig ind­gang til Sil­ke­vej­en, og Marco Po­lo bo­e­de der i et halvt års tid. I den lil­le by bor 300.000. Der er en fin ’Eu­ro­pe­an Stre­et’, og det er nemt at fin­de rundt med ho­vedstrøg og si­de­ga­der. Der er flot op­lyst om af­te­nen – og der er mas­ser af ka­ra­o­ke­ba­rer. Her får man sit eget lo­ka­le til sit rej­sesel­skab, la­ek­kert an­ret­te­de drinks og frugt, mens man kan skrå­le med på alt li­ge fra Sam Smith over ABBA til Ma­rilyn Man­son.

Der er et fint, gam­melt bud­dhi­stisk tem­pel fra 1098 med en 32,5 me­ter lig­gen­de så­kaldt nir­va­naBud­dha. Kublai Khan – som Marco Po­lo tjen­te – skul­le ef­ter si­gen­de va­e­re født her i det sto­re Bud­dha­tem­pel. Vest­li­ge for­post Med bus be­gyn­der tu­ren mod den yder­ste vest­li­ge for­post for Den Ki­ne­si­ske Mur, Ji­ayu­gu­an. Men først kø­rer vi langs He­xi-kor­ri­doren, der lig­ger mel­lem to bjer­ge. Og på vej i bus 280 km mod Ji­ayu­gu­an kø­rer vi langs Qi­li­an-bjerg­ka­e­den med sne på top­pen fle­re ste­der og gletsjer­for­ma­tio­ner. På den an­den si­de lig­ger Qing­hai og Ti­bet.

Tu­ren går vi­de­re til for­po­sten Dun­hu­ang, der lig­ger 380 km mod nord­vest. En lil­le by med 30.000 ind­byg­ge­re. Her er et stort af­ten­mar­ked, hvor der ik­ke kun kal­des til bøn, men og­så fald­by­des sil­ket­a­ep­per og tørkla­e­der, tør­ret frugt, al­skens kryd­de­ri­er og hånd­la­ve­de ting til nor­ma­le, bil­li­ge ki­ne­si­ske pri­ser. Mens der prut­tes om pri­ser­ne, fyl­der duf­ten af gril­let lam na­e­se­bo­re­ne; med så­dan en gang ga­de­køk­ken og lo­kal ki­ne­sisk øl kan man tør­re sve­den af pan­den og bag­ef­ter hand­le vi­de­re. Man kan og­så ka­ste sig over en dej­lig mørs­tegt ka­mel­fod.

Dun­hu­angs stør­ste at­trak­tion er Mo­gao-grot­ter­ne. En­gang var by­en ho­ved­rig, og velstil­le­de lo­ka­le og rej­sen­de bud­dhi­ster fi­na­si­e­re­de sta­tu­er og fik va­eg­ge­ne be­ma­let af ti­dens før­en­de kunst­ne­re. De før­ste grot­te­ma­le­ri­er er fra år 356, og det sidste er godt 1.000 år yn­gre. På grund af den spe­ci­el­le luft er alt vel­be­va­ret i grot­ter­ne. Møn­stre­ne re­pra­e­sen­te­rer al­le mu­li­ge kul­tu­rer, og de sto­re mo­de­hu­se er tit for­bi for at sø­ge in­spira­tion til de­res kom­men­de de­sign. Der er ni for­skel­li­ge ru­ter, og der er rej­sen­de, som bli­ver i man­ge da­ge for at få grot­ter­ne med. Af hen­syn til be­va­rin­gen er der gra­en­ser for, hvor man­ge be­sø­gen­de der kan kom­me ind – men ve­ster­la­en­din­ge er der kun godt 1 pct. af, så man fø­ler sig i en au­ten­tisk at­mos­fa­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.