Va­er­dig til en Grand Slam

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GENFØDT Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er til­ba­ge. På ten­nis­ba­nen, på sej­rs­kurs og på folks la­e­ber. Ef­ter et 2016 hvor den dan­ske ten­nis­stjer­ne har va­e­ret pla­get af ska­der og dår­li­ge re­sul­ta­ter, er spil­le­ren med til­nav­net ’Miss Suns­hine’ nu kom­met til­ba­ge, hvor det er rig­tig sjovt. I top­pen.

I går slog hun pol­ske Ag­nieszka Radwanska i se­mi­fi­na­len i Toray Pan Pa­ci­fic Open i Ja­pan. Ver­dens­rang­li­stens num­mer fi­re blev slå­et i tre sa­et med cif­re­ne 4-6, 7-5, 6-4.

Det er gan­ske en­kelt en an­den Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der nu går på ba­nen end den ver­sion, som ten­nis­fans er ble­vet pra­e­sen­te­ret for tid­li­ge­re i år, forta­el­ler Mi­cha­el Mor­ten­sen, der er ten­ni­s­eks­pert hos Eu­rosport.

»Det er en ny ud­ga­ve af Ca­ro­li­ne. Hun spil­ler me­get bed­re nu, end da hun var et­ter på ver­dens­rang­li­sten. Hun har fle­re facet­ter i sit spil, og så op­tra­e­der hun med en enorm spil­leg­la­e­de,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Hans hold­ning de­les af pen­dan­ten hos TV3 Sport, Ti­ne Scheu­er-Lar­sen, der frem­ha­e­ver Woz­ni­a­ck­is at­ti­tu­de på ten­nis­ba­nen som en med­vir­ken­de fak­tor.

»Hun fyl­der me­re og spil­ler me­get me­re for at vin­de. Hun er me­re mo­dig og må­l­ret­tet i sit spil. Hun kom­mer frem til net­tet 36 gan­ge mod Radwanska,« si­ger Ti­ne Scheu­er-Lar­sen. Ta­e­ver top-10-spil­le­re Da Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i au­gust bar den dan­ske fa­ne ind ved OL, var der ik­ke de sto­re for­vent­nin­ger til hen­de, og det blev da og­så til et hur­tigt exit.

OL blev fulgt op af et en­kelt ne­der­lag in­den US Open, men der­fra har der stort set kun va­e­ret suc­ces. Kun et ne­der­lag til den nye ver­den­set­ter, An­ge­lique Ker­ber, i se­mi­fi­na­len i US Open er det ble­vet til.

Tid­li­ge­re har det va­e­ret lidt at et kom­pleks for Woz­ni­a­cki at vin­de mod de bed­ste, selv da hun var ver­den­set­ter. »Den nye« Woz­ni­a­cki har dog slå­et fi­re top-10-spil­le­re, net­op for­di hun spil­ler an­der­le­des, me­ner Ti­ne Scheu­er-Lar­sen.

»Den­gang vandt hun på, at de an­dre må­ske ik­ke var så ag­gres­si­ve el­ler go­de nok til at slå igen­nem hen­de. Nu ser det ud som om, at hun over­ra­sker de an­dre med si­ne slag, at hun går til net­tet og er ufor­ud­si­ge­lig i sit spil,« si­ger eks­per­ten fra TV3 Sport. Kan nå Grand Slam Woz­ni­a­ck­is per­son­li­ge mål har al­tid va­e­ret en Grand Slam-sejr, som hun har va­e­ret ta­et­test på i US Open med to fi­na­le­ne­der­lag.

Den nu­va­e­ren­de form giver dog fort­sat de to eks­per­ter tro­en på, at det kan la­de sig gø­re.

»Jeg har i hvert fald ik­ke lyst til at af­skri­ve det, før hun stop­per. Når hun slår de spil­le­re, der er ta­et på hen­de og slår dem i top-10, så er der mu­lig­he­der for Ca­ro­li­ne,« si­ger Ti­ne Scheu­er-Lar­sen, mens Mi­cha­el Mor­ten­sen er end­nu me­re op­ti­mi­stisk.

»Ca­ro­li­ne er ved at brin­ge sig i den bed­ste po­si­tion i sin kar­ri­e­re til at vin­de en Grand Slam. Jeg er helt sik­ker på, at kan hun hol­de sig ska­des­fri, så kan­di­de­rer hun til at vin­de en Grand Slam,« si­ger han om den 26-åri­ge dan­skers chan­cer.

Fi­na­le­kam­pen i WTA-tur­ne­rin­gen i Tokyo bli­ver mod hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ten Na­o­mi Osa­ka. Kam­pen blev spil­let i mor­ges klok­ken fem. Se hvor­dan det gik på bt.dk/sport. Det er en ny ud­ga­ve af Ca­ro­li­ne. Hun spil­ler me­get bed­re nu, end da hun var et­ter på ver­dens­rang­li­sten. Hun har fle­re facet­ter i sit spil, og så op­tra­e­der hun med en enorm spil­leg­la­e­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.