In­gen dob­belt­moral

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SUPER-SEP­TEM­BER SVAR PÅ TILTALE DBU og Fod­bol­dens di­sci­pli­na­e­rin­stans bli­ver be­skyldt for dob­belt­moral, ef­ter at Vi­borg FF er ble­vet idømt bø­de for at lov­pri­se brug af ro­mer­lys i en Fa­ce­book-vi­deo. For det vi­ser sig, at der og­så fin­des en DBU-vi­deo, hvor uni­o­nen ly­køn­sker FC Kø­ben­havn, mens der vi­ses bil­le­der af ro­mer­lys fra årets po­kal­fi­na­le. Hvor­for må DBU godt, mens klub­ber­ne straf­fes med bø­der?

Men nu sva­rer for­man­den for Fod­bol­dens di­sci­pli­na­e­rin­stans, Jens Hjort­skov, samt DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jakob Høy­er, på kri­tik­ken.

»In­den den­ne sa­e­son be­gynd­te, med­del­te vi i et brev til al­le su­per­liga­klub­ber, at vi vil­le sank­tio­ne­re klub­ber, le­de­re og spil­le­re, der an­pri­ser py­ro­tek­nik. Og det gjor­de vi, for­di py­ro­tek­nik ba­re er ski­de­far­ligt, og vi vil ik­ke ha­ve det på de dan­ske sta­dio­ner. Jeg vil sgu ik­ke ha­ve, at mi­ne børn bli­ver for­bra­endt, når vi er in­de og se en fod­bold­kamp. Og den med­del­el­se har al­le klub­ber få­et – og­så Vi­borg,« forta­el­ler Jens Hjort­skov. Uaf­ha­en­gi­ge in­stan­ser

»For det før­ste er det en be­slut­ning, der er truf­fet in­den den­ne sa­e­son. Og des­u­den er Fod­bol­dens di­sci­pli­na­e­rin­stans og DBU to uaf­ha­en­gi­ge in­stan­ser, der age­rer uaf­ha­en­gigt af hin­an­den. Vi har in­gen be­fø­jel­ser til at blan­de os i DBUs dag­li­ge vir­ke. Men jeg er sik­ker på, at DBU ik­ke sy­nes, det er smart.«

»Nej, for det, vi re­a­ge­rer på, er an­pris­nin­gen af py­ro­tek­nik. Den an­pris­ning kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig, at der er i DBUs vi­deo – jeg har ik­ke set den. Men det er an­pris­nin­gen af ro­mer­lys, vi re­a­ge­rer på i sa­gen med Vi­borg.«

Hos DBU un­der­stre­ger man, at det ik­ke er fod­bol­du­ni­o­nen, der ud­stik­ker bø­der til klub­ber.

»Det er vig­tigt, at folk for­står, at Fod­bol­dens di­sci­pli­na­e­rin­stans og DBU ik­ke er det sam­me. Vi ud­de­ler ik­ke bø­der til klub­ber­ne,« forta­el­ler DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jakob Høy­er.

»Sam­ti­dig er bø­den gi­vet på grund­lag af en re­gela­en­dring, der fandt sted in­den den­ne sa­e­son. Når det er sagt, er det klart, at jeg er be­vidst om, at vi nu og­så skal se på vo­res plat­for­me og hvil­ket bil­led­brug, vi bru­ger.« Opslag med om­tan­ke

»Det kan jeg ik­ke ga­ran­te­re. Men vi skal va­e­re me­get be­vid­ste og selek­ti­ve.«

Vi­borg blev straf­fet med en bø­de på 25.000 kro­ner for Fa­ce­book-vi­deo­en, der vi­ste en ti­fo – hvor der og­så op­t­rå­d­te ro­mer­lys – fra hjem­me­kam­pen mod FC Midtjyl­land. I vi­deo­en tak­ker Vi­borg fan­se­ne for en flot kulis­se.

SØNDAG 25. SEP­TEM­BER 2016 Woz­ni­a­ck­is to se­ne­ste tur­ne­rin­ger, US Open og To­ary Pan Pa­ci­fic Open, har va­e­ret en suc­ces. Her ses, hvor­dan det er gå­et mod de se­ne­ste 10 mod­stan­de­re. Woz­ni­a­cki lig­ger nu num­mer 28 på ver­dens­rang­li­sten, og mod­stan­der­nes nu­va­e­ren­de pla­ce­ring står i pa­ran­tes ef­ter nav­net. Woz­ni­a­cki vs. Tay­l­or Town­send (142) 2-1 i sa­et (29. au­gust) Woz­ni­a­cki vs. Svet­la­na Kuz­netsova (10) 2-0 i sa­et (31. au­gust) Woz­ni­a­cki vs. Mo­ni­ca Ni­cu­lescu (55) 2-0 i sa­et Woz­ni­a­cki vs. Ma­di­son Keys (9) 2-0 i sa­et Woz­ni­a­cki vs. Anast­a­si­ja Se­va­stova (35) 2-0 i sa­et Woz­ni­a­cki vs. An­ge­lique Ker­ber (1) Ne­der­lag – 0-2 i sa­et Woz­ni­a­cki vs. Be­lin­da Ben­cic (26) 2-1 i sa­et Woz­ni­a­cki vs. Car­la Su­a­rez Na­var­ro (8) 2-1 i sa­et Woz­ni­a­cki vs. Mag­da Li­net­te (109) 2-0 i sa­et Woz­ni­a­cki vs. Ag­nieszka Radwanska (4) 2-1 i sa­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.