Gul­det be­gra­vet un­der baenken

BT - - SUPERLIGA -

KLAS­SE-BAENK FC Kø­ben­havn har Su­per­liga­ens dy­re­ste trup. Det be­hø­ver man ik­ke va­e­re øko­nom for at fin­de ud af. Men li­ge nu får Stå­le Sol­bak­ken og­så no­get for si­ne lønud­be­ta­lin­ger. For det er alt­så en for­del at ha­ve en baenk be­stå­en­de af spil­le­re som Kas­per Kusk og Fe­de­ri­co San­tan­der, når AGF ik­ke helt kan dir­kes op. Og i går var det så net­op de to ind­skif­te­re, som af­gjor­de kam­pen til 2-0. Der­for var te­ma­et ef­ter­føl­gen­de og­så den dyg­ti­ge baenk – og den sto­re bred­de, FCK-ma­na­ge­ren har brugt den se­ne­ste uge for at hol­de spil­ler­ne fri­ske til Cham­pions Le­ague på tirs­dag.

»Jeg be­ta­ler dem godt for at hol­de ka­eft,« sag­de Sol­bak­ken med et smil på la­e­ben, ef­ter han hav­de rost blandt an­dre Mi­ka­el An­tons­son og Tom Høg­li for de­res pro­fes­sio­nel­le indstil­ling til re­ser­verol­len. Stjer­ne­re­ser­ver­ne tog fat Og så kom vi til de to stjer­ne­re­ser­ver fra da­gens kamp. I en kamp, hvor FC Kø­ben­havn godt nok var bedst, kun­ne hol­det ik­ke sco­re. Før San­tan­der og Kusk kom på ba­nen.

»Det giver mu­lig­he­der at ha­ve den baenk. San­tan­der gjor­de et godt ind­hop i dag. Han har el­lers ik­ke va­e­ret den bed­ste ind­skif­ter, jeg har haft her i klub­ben. Han har set ud som mig, når han er kom­met ind, men i dag så han me­get frisk ud i krop­pen.«

»Jeg ved ik­ke, om ka­len­de­ren i Pa­ragu­ay er an­der­le­des, så han tror, at liga­en be­gyn­der ef­ter ni kam­pe. Det var det sam­me sidste år,« sag­de Sol­bak­ken.

FCK-ma­na­ge­ren brug­te isa­er mod Ran­ders i midt­u­gen en del af de nor­ma­le re­ser­ver, og på den må­de fik han hvilet be­ne­ne på nog­le af de spil­le­re, der for­ven­tes at skul­le va­e­re af­gø­ren­de, når Club Brug­ge kom­mer på be­søg i Te­lia Par­ken tirs­dag.

»Vi skal op i tem­po. Bå­de med og uden bold skal vi op i tem­po. Vi har haft spio­ner til Club Brug­ges se­ne­ste to kam­pe. De har va­e­ret go­de. De har sco­ret seks mål i de se­ne­ste to kam­pe og fun­det ryt­men lidt. Det bli­ver en me­get li­ge kamp. Og hvis vi slip­per en ale­ne igen­nem med må­l­man­den, som vi gjor­de i dag, sco­rer de nok.«

»Vi skal tur­de ta­ge ini­ti­a­tiv. Vi skal prø­ve at va­e­re do­mi­ne­ren­de. Om det lyk­kes, ved jeg ik­ke. Men vi skal for­sø­ge på det,« lød det fra Sol­bak­ken. Det giver mu­lig­he­der at ha­ve den baenk. San­tan­der gjor­de et godt ind­hop i dag. Han har el­lers ik­ke va­e­ret den bed­ste ind­skif­ter, jeg har haft her i klub­ben. Han har set ud som mig, når han er kom­met ind, men i dag så han me­get frisk ud i krop­pen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.