NU STÅR MANDD

BT - - SUPERLIGA -

KUN EN SEJR TAELLER Der­for er det og­så nu, at mand­doms­prø­ven skal stå, me­ner Jo­han Lars­son. Der kom­mer bump »Der kom­mer bump, og det er, hvor­dan vi ta­ck­ler dem, der er af­gø­ren­de. Hvis vi bli­ver ban­ge og sy­nes, at alt er skidt, bli­ver det rig­tig hårdt. Men hvis vi kla­rer op­ga­ven og ’facer’ al­ting, så kom­mer vi rig­tig sta­er­kt ud af det. Men så er vi nødt til at man­de os op. Det er me­get nemt at kom­me til traening, når du vin­der en mas­se kam­pe i tra­ek og slår Hertha Ber­lin på hjem­me­ba­ne. Men det er og­så vo­res ar­bej­de at mø­de ind, når vi har tabt ude mod Lyng­by el­ler hjem­me mod Vi­borg. Det er der, du vi­ser, at du er mand for dit ar­bej­de.« bump, får du ik­ke er­fa­rin­gen. Hvis du vin­der al­le di­ne kam­pe, prø­ver du ik­ke det, der er hårdt. Sidste år var me­get hårdt for os med tra­e­ner­skif­te og me­get ud­skift­ning, så vi har få­et en del er­fa­ring. Nu hand­ler det om at fin­de den po­si­ti­ve ener­gi igen,« si­ger Jo­han Lars­son, der er klar til at la­de de se­ne­ste to skuf­fel­ser gå ud over da­gens mod­stan­der, OB, som ga­e­ster Brønd­by Sta­dion. For at be­va­re op­ti­mis­men og sy mun­den sam­men på den enor­me ska­re af kri­ti­ke­re, der al­tid kla­e­ber sig til Brønd­by. Kom­mer bla­e­sen­de »Når det går dår­ligt, sy­nes man­ge det er sjovt. Det fø­les lidt som om, at al­le ven­ter på, at den­ne her pe­ri­o­de skal kom­me. Bå­de i me­di­er og blandt de an­dre klub­bers fans. ’Hvor la­en­ge kan Brønd­by hol­de?’ og ’er vi nu til­ba­ge til det gam­le Brønd­by?’. Det gi­der jeg ik­ke at hø­re på. Da vi var rig­tig go­de, hand­le­de det me­re om, hvor la­en­ge vi kun­ne hol­de, end hvor go­de vi var. Vi tror på det, vi gør, og vi skal nok kom­me bla­e­sen­de ud mod OB.« BRØNDBYS RE­SUL­TA­TER Så­dan er det gå­et i Su­per­liga­en (Brønd­by na­evnt først): Es­b­jerg (h): 4-0 Sil­ke­borg (u): 2-0 AC Hor­sens (h): 2-2 FC Midtjyl­land (u): 3-3 Søn­derjy­ske (h): 4-0 AGF (u): 7-0 FC Kø­ben­havn (h): 1-1 AaB (u): 1-0 Vi­borg (h): 1-2 Lyng­by (u): 0-1 (h) = hjem­me. (u) = ude

17. JULI: 24. JULI: 31. JULI: 7. AUG.: 14. AUG.: 21. AUG.: 28. AUG.: 11. SEP.: 18. SEP.: 22. SEP.:

SØNDAG 25. SEP­TEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.