Zor­ni­ger: ’Jeg er ik­ke be­kym­ret’

BT - - SUPERLIGA -

ET HØ­JE­RE NI­VEAU Ef­ter en Su­per­liga-start, der fik hy­pen til at eks­plo­de­re, er hve­de­brød­s­da­ge­ne i Brønd­by ved at va­e­re for­bi. Ef­ter na­er­mest at ha­ve ind­ta­get en sta­tus som sy­no­nym med sej­re og suc­ces i Brønd­by, står Ale­xan­der Zor­ni­ger før da­gens hjem­me­kamp mod OB i sin før­ste mod­gangs­tid hos de blå-gu­le. Men tro­e­de man, at det vil­le få den hård­fø­re ty­sker til at ryste på hån­den, kan man godt tro om.

»Over­ho­ve­det ik­ke. Vi spil­ler med en mas­se nye og un­ge spil­le­re, som ik­ke har haft no­gen fast plads i de se­ne­ste år, så hvem kun­ne for­ven­te, at de ba­re tog det ene skridt ef­ter det an­det,« si­ger Ale­xan­der Zor­ni­ger med et fast blik på tra­e­nings­ba­nen i Brønd­by.

Et blik, der bli­ver end­nu skar­pe­re på spørgs­må­let, om ned­t­u­ren kan for­kla­res med tra­et­hed hos spil­ler­ne som føl­ge af 18 kam­pe si­den slut-ju­ni med en fy­sisk kra­e­ven­de spil­lestil.

»Nej. Vi vi­ste vo­res ener­gi i an­den halv­leg mod Lyng­by, så den for­kla­ring giver in­gen mening. Det vil­le gi­ve mening, hvis vi kun hav­de vist vo­res ener­gi i før­ste halv­leg,« si­ger tra­e­ne­ren og un­der­stre­ger:

»Der bli­ver kig­get for me­get på, hvor vi kan en­de i ta­bel­len. Det bør ik­ke va­e­re vo­res fo­kus. Vo­res mål skal va­e­re at sta­bi­li­se­re den må­de, vi spil­ler på li­ge nu. Vi har ta­get tre el­ler fi­re skridt og er nu gå­et et skridt til­ba­ge, men det be­ty­der ik­ke, at vi er til­ba­ge på det op­rin­de­li­ge ni­veau. Vi er på et hø­je­re ni­veau, og vi skal ba­re fort­sa­et­te og prø­ve at ta­ge fle­re skridt frem.«

Ale­xan­der Zor­ni­ger kan til gen­ga­eld gla­e­de sig over, at hans of­fen­si­ve es, Ha­ny Mukh­tar, kan va­e­re til­ba­ge mod OB ef­ter fle­re ugers

pau­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.