’Tak for nu’

Mo­gens Lykketoft (S) genop­stil­ler ikke til Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup | isk@bt.dk

So­ci­al­de­mo­kra­ten Mo­gens Lykketoft over­ra­ske­de i går si­ne par­ti­fa­el­ler på So­ci­al­de­mo­kra­tiets års­kon­gres, da han for­tal­te, at han ikke genop­stil­ler til Fol­ke­tin­get ved naeste valg.

»Jeg meld­te mig ind som so­ci­al­de­mo­kra­tisk ak­ti­vist for 52 år si­den, og det har jeg va­e­ret li­ge si­den. Jeg har ka­em­pet for, jeg har for­kla­ret, jeg har for­sva­ret, og jeg har ud­vik­let det­te par­tis po­li­tik i over 50 år. Fra 1. ok­to­ber og ind­til val­get kom­mer, vil jeg va­e­re til­ba­ge på min plads i Fol­ke­tin­get. Men jeg har for et par må­ne­der si­den ori­en­te­ret min par­ti­for­mand om, at naeste gang genop­stil­ler jeg ikke,« sag­de Lykketoft.

Han flyt­te­de hjem fra USA i fre­dags, for­tal­te han og ind­led­te sin ta­le med at forta­el­le, hvor stor en for­nø­jel­se det var at va­e­re til kon­gres med Met­te Fre­de­rik­sen som for­mand. Det hav­de han ven­tet på, si­den han for 15 år si­den hav­de op­for­dret Met­te Fre­de­rik­sen til at ta­ge over, da han selv trå­d­te til­ba­ge som for­mand for par­ti­et. Fort­sa­et­ter, hvis der er savs­muld Mo­gens Lykketoft har dog ikke ta­enkt sig at la­eg­ge po­li­tik på hyl­den.

»En gam­mel cir­kus­he­st stopper al­drig. Og Met­te kan ba­re rin­ge, hvis hun har brug for mig. Men jeg bli­ver 71 år naeste gang, og har sid­det i Fol­ke­tin­get i 35 år. Jeg kan godt ta­en­ke mig at få tid til at gø­re en mas­se an­det, mens jeg stadig har man­ge kra­ef­ter til det. Jeg har en mas­se med i ba­ga­gen fra FN og har al­le­re­de en fuld ka­len­der fra det­te ef­ter­år med mø­der,« for­kla­rer Lykketoft.

Han er bå­de for­hen­va­e­ren­de par­ti­for­mand og skat­te-, fi­nans- og uden­rigs­mi­ni­ster. Han na­ev­ner selv pe­ri­o­den som fi­nans­mi­ni­ster som et af høj­de­punk­ter­ne i sin kar­ri­e­re. Han spil­le­de da og­så en af­gø­ren­de rol­le i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et fra 1992 til 2005, hvor han var med til at sta­bi­li­se­re øko­no­mi­en og ned­brin­ge ar­bejds­løs­he­den.

Dag­bogs­no­ta­ter fra de man­ge år i po­li­tik fyl­der ef­ter­hån­den en hel hyl­de hjem­me i kla­e­de­ska­bet. Og på et tids­punkt vil han bru­ge dem til at skri­ve si­ne erin­drin­ger, forta­el­ler han.

Lykketoft slut­te­de og­så sin ta­le til kon­gres­sen med at tak­ke Met­te Fre­de­rik­sen.

»Ka­e­re Met­te – det er dej­ligt at op­le­ve, hvor­dan du med et varmt hjer­te, en ut­ro­lig ener­gi og en sik­ker hånd, fø­rer vort par­ti fremad til at re­ge­re det­te land,« si­ger Lykketoft. Buus over­ta­ger kred­sen Det bli­ver Jep­pe Buus, der over­ta­ger Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds ef­ter Lykketoft. Buus har vi­ka­ri­e­ret for Lykketoft det se­ne­ste år, mens den­ne har va­e­ret for­mand for FNs Ge­ne­ral­for­sam­ling­ling.

»Jeg har stor respekt for Mo­gens og kun­ne se, at han og­så var me­get rørt. Han har va­e­ret en af de sto­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske vel­fa­erds­ar­ki­tek­ter. Han er helt på øver­ste hyl­de af sto­re so­ci­al­de­mo­kra­ter. Vi har bo­gen om Kamp­mann lig­gen­de her­u­de, vi har holdt min­de­høj­ti­de­lig­hed for An­ker Jør­gen­sen i dag, og Mo­gens Lykketoft er den le­ven­de forta­el­ling, Det er en ae­re at skul­le over­ta­ge hans plads,« si­ger Jep­pe Buus.

• Det var en rørt, men af­kla­ret Mo­gens Lykketoft (S), der søn­dag på So­ci­al­de­mo­kra­tiets kon­gres i Aal­borg for­tal­te, at han ikke genop­stil­ler til Fol­ke­tin­get ved naeste valg. Det var hans 47. lands­mø­de/kon­gres i par­ti­et og han bå­de buk­ke­de og tak­ke­de na­er­mest Bud­dha-ag­tigt, da for­sam­lin­gen rej­ste sig og klap­pe­de takt­fast for hans man­ge år i par­tiets tje­ne­ste. FOTO: HEN­NING BAGGER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.