Lan­cen En­ga­ge­ret til det sid­ste

BT - - NYHEDER -

ILDSJAEL Ar­ne Mel­chi­or var en top­fi­gur i dansk po­li­tik gen­nem tre år­ti­er, ind­til hans ka­ri­er­re i Fol­ke­tin­get fik en brat af­slut­ning. Den nu af­dø­de po­li­ti­ker bra­end­te for at aen­dre stort og småt i det dan­ske sam­fund, og sa­er­ligt på det tra­fikpo­li­ti­ske om­rå­de hav­de han stor gen­nem­slags­kraft. Ar­ne Mel­chi­or fik sin stør­ste po­li­ti­ske sejr, da han i 1982 som tra­fik­mi­ni­ster i Poul Schlüters re­ge­ring kun­ne sam­le 90 man­da­ter til af­ta­len om at etab­le­re Sto­re­ba­elts­bro­en, der stod fa­er­dig i 1998.

Men og­så de små for­skel­le i hver­da­gen lå ham på sin­de. Han fik ind­ført skri­ve­te­le­fo­nen, som dø­ve kun­ne bru­ge til at kom­mu­ni­ke­re med. Han fik ind­ført ele­va­to­rer og ram­per, så han­di­cap­pe­de kun­ne kom­me ind på po­st­hu­set. Og han sør­ge­de for, at det blev til­ladt at med­brin­ge cyk­ler og bar­ne­vog­ne i S-to­ge­ne.

»Så­dan er der stort og småt i dag­lig­li­vet, som man bli­ver op­ma­er­k­som på og en­ten ta­en­ker ’nåja, det er der ikke no­get at gø­re ved’ el­ler bi­dra­ger til at aen­dre,« sag­de Mel­chi­or til Kri­ste­ligt Dag­blad i 2013. Så­dan er der stort og småt i dag­lig­li­vet, som man bli­ver op­ma­er­k­som på og en­ten ta­en­ker ’nåja, det er der ikke no­get at gø­re ved’ el­ler bi­dra­ger til at aen­dre Flyg­te­de til Sve­ri­ge Ar­ne Mel­chi­or blev født 22. ok­to­ber 1924 på Fre­de­riks­berg af jø­di­ske fora­el­dre. Hans far var over­rab­bi­ner Marcus Mel­chi­or. Un­der kri­gen måt­te fa­mi­li­en flyg­te til Sve­ri­ge for ikke at bli­ve for­fulgt af na­zi­ster­ne. Som ung blev Ar­ne Mel­chi­or ud­la­ert i her­re­tøjska­e­den Jar­dex, og han fik si­den­hen job i A-pres­sen. Sam­men med Er­hard Jakob­sen stif­te­de han par­ti­et Cen­trum De­mo­kra­ter­ne, der storme­de ind i Fol­ke­tin­get ved jord­s­kredsval­get i 1973. Ar­ne Mel­chi­or var en af par­tiets stør­ste pro­fi­ler gen­nem ti­den.

»Han var en far­ve­strå­len­de po­li­ti­ker. Han hav­de en stor per­son­lig­hed og me­get sta­er­ke hold­nin­ger, der gjor­de, at han kun­ne de­le van­de­ne, og­så i par­ti­et,« si­ger den tid­li­ge­re par­ti­kol­le­ga Mi­mi Jakob­sen til Ritzau. En del af tra­fik­ma­fi­a­en CD ind­gik i for­skel­li­ge re­ge­rin­ger gen­nem 1980’er­ne og 90’er­ne. Ar­ne Mel­chi­or be­stred en ra­ek­ke ud­valgs­po­ster og var i en pe­ri­o­de trans­port­mi­ni­ster. Han måt­te dog for­la­de mi­ni­ster­po­sten, ef­ter Rigs­re­vi­sio­nen hav­de kri­ti­se­ret, at han hav­de rod i bi­la­ge­ne fra sin 60 års fød­sels­dag.

Ar­ne Mel­chi­or var en del af en grup­pe magt­ful­de dan­ske tra­fikpo­li­ti­ke­re, der for­u­den Ar­ne Mel­chi­or tal­te Ven­stres tid­li­ge­re tra­fi­kord­fø­rer Svend Hei­sel­berg, den kon­ser­va­ti­ve Kaj Ikast og Jens Ris­gaard Knud­sen fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Grup­pen fik til­nav­net ’Tra­fik­ma­fi­a­en’, ef­ter at ven­streso­ci­a­li­sten Keld Al­bre­cht­sen hav­de brugt or­det ma­fia, for­di han men­te, at pen­ge­ne kun­ne bru­ges bed­re end på mo­tor­vejspro­jek­ter.

»Vi be­trag­te­de det dog som en ha­e­ders­be­teg­nel­se,« si­ger Svend Hei­sel­berg til BT.

Han hu­sker Ar­ne Mel­chi­or som ’tem­pe­ra­ments­fuld’, men dyg­tig til sit ar­bej­de.

»Selv­om vi hav­de nog­le sam­men­stød, hav­de vi et for­trin­ligt ar­bej­de. Vi fik ge­ne­relt la­vet man­ge go­de af­ta­ler med ud­byg­ning af vo­res vej­net og jer­n­ba­ner. Det var et vig­tigt om­rå­de, syn­tes Ar­ne Mel­chi­or. In­fra­struk­tur var en for­ud­sa­et­ning for, at der kun­ne ske er­hverv­s­ud­vik­ling i Dan­mark, og det var et syns­punkt, vi del­te.« si­ger Svend Hei­sel­berg. Bedt om at gå Ar­ne Mel­chi­o­rs godt 28 år i Fol­ke­tin­get fik en ke­de­lig af­slut­ning i 2001. Et af de sto­re de­ba­tem­ner på det tids­punkt var, at den da­va­e­ren­de is­ra­el­ske am­bas­sa­dør Car­mi Gil­lon hav­de ud­talt sig om be­ho­vet for brug af tor­tur i form af så­kaldt ’mo­de­rat fy­sisk pres’ i Is­ra­el.

Mel­chi­or hav­de ud­talt mo­de­rat ver­bal støt­te til det­te syns­punkt, og ef­ter si­ne ud­ta­lel­ser blev han bedt om at for­la­de par­ti­et. Han fort­sat­te som løs­ga­en­ger frem til val­get sam­me år, hvor han be­slut­te­de sig for ikke at stil­le op.

Ar­ne Mel­chi­or fort­sat­te ef­ter sin pen­sion et ak­tivt liv i of­fent­lig­he­den. I 2009 støt­te­de han en grup­pe iraki­ske flygt­nin­ge, der hav­de forskan­set sig i Br­or­sons Kir­ke.

Da kir­ken blev ryd­det un­der stor bal­la­de, kald­te han det Dan­marks

I fe­bru­ar 2015 delt­og han i min­de­ce­re­mo­ni­en for Dan Uzan, der blev dra­ebt for­an den jø­di­ske sy­na­go­ge ved ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn. Der ud­gik der en lind strøm af la­e­ser­bre­ve og de­bat­ind­la­eg fra hans hånd, og han var sta­er­kt en­ga­ge­ret i vel­gø­ren­hed. Han og hu­stru­en støt­te­de bl.a. 40 vel­gø­ren­de for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner. Tid­li­ge­re var an­tal­let op­pe på om­kring 90.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.