Vild eks­plo­sion ryster vil­lakvar­ter

BT - - NYHEDER -

GASFLASKE To hu­se er ube­bo­e­li­ge ef­ter en eks­plo­sion i går mor­ges i ga­ra­gen til et hus på Hav­torn­va­en­get i Korup i det nord­ve­st­li­ge Oden­se. Eks­plo­sio­nen skyl­des for­ment­lig en uta­et gasflaske. Po­li­ti­et fik søn­dag mor­gen ved 8-ti­den en an­mel­del­se om en brand på adres­sen.

Bran­den i hu­set var me­get be­gra­en­set og blev sluk­ket af brand­va­es­net, men det stod hur­tigt klart, at der var sket en eks­plo­sion ved hu­set. Så­vel ga­ra­gen som en del af sel­ve hu­set er styr­tet sam­men, og hu­set er ikke la­en­ge­re be­bo­e­ligt, op­ly­ser Fyns Po­li­ti.

Eks­plo­sio­nen er og­så gå­et ud over fle­re na­bo­hu­se. Hu­set ta­et­test på eks­plo­sio­nen er ble­vet så be­ska­di­get af tryk­bøl­gen fra eks­plo­sio­nen, at po­li­ti­et skøn­ner, at det er far­ligt at op­hol­de sig i det.

Be­bo­er­ne i de to ube­bo­e­li­ge hu­se er ble­vet gen­hu­set. Slyn­get gen­nem luf­ten En del let­te­re byg­ge­ma­te­ri­a­ler er ble­vet slyn­get gen­nem luf­ten, blandt an­det er en bja­el­ke ble­vet slyn­get op på ta­get af et an­det hus og har øde­lagt en tag­pla­de.

År­sa­gen til eks­plo­sio­nen er ikke en­de­ligt klar­lagt, men den skyl­des for­ment­lig, at der fra en uta­et gasflaske i ga­ra­gen er si­vet gas ud, som så er ble­vet an­ta­endt af en elek­tro­nisk an­ord­ning, op­ly­ser po­li­ti­et.

Om­rå­det om­kring ulyk­kes­ste­det blev af­spa­er­ret, mens po­li­tiets tek­ni­ke­re fo­re­ta­ger de­res un­der­sø­gel­ser for at fast­slå, hvor­for ulyk­ken ske­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.