‘Vold­som støj – og­så om nat­ten’

BT - - NYHEDER -

PLA­GET AF LARM I en an­dels­for­e­ning på Fre­de­riks­borg­ga­de i hjer­tet af Kø­ben­havn bor Ma­j­britt Ni­el­sen og hen­des mand og to børn. Net­op de­res ga­de – som lig­ger ta­et på Nør­report Sta­tion – har ad­skil­li­ge bus­linjer, her­un­der linje 5A, Dan­marks trav­le­ste, men og­så bus­linj­en 350S, hvor den stø­jen­de Sca­nia Om­ni­link kø­rer.

»Der er en vold­som støj fra bus­ser­nes bla­e­se­re. Og det er ikke ba­re en gang imel­lem. Bus­ser­ne kø­rer he­le ti­den, og­så om nat­ten. Så det er me­get stres­sen­de,« si­ger Ma­j­britt Ni­el­sen.

»Man bli­ver tra­et af at hø­re på støj­en, der jo er kon­stant,« si­ger hun.

Hen­des an­dels­for­e­ning har da og­så kla­get til kom­mu­nen og få­et et pa­ent svar fra over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S), som fo­ku­se­rer på alt det, kom­mu­nen har gjort for at mini­me­re støj­en, men uden at for­hol­de sig til det kon­kre­te pro­blem. ’In­gen lyd­hør­hed’ Movia har og­så la­vet to lyd­må­lin­ger som fri­kend­te bus­ser­ne for at stø­je for me­get.

Me­to­den be­stod i at må­le på beg­ge si­der af bus­sen og så ud­reg­ne et gen­nem­snit. Der­med blev den stø­jen­de mo­tor-side med ét fle­re de­ci­bel la­ve­re

»Re­elt har kom­mu­nen ikke vil­let for­hol­de sig til støj­en. Der har in­gen lyd­hør­hed va­e­ret over­ho­ve­det,« me­ner Ma­j­brtitt Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.