DF er på vej til­ba­ge til start

BT - - DEBAT -

Dansk Fol­ke­par­ti blev grund­lagt på at vil­le va­ek fra Gli­strups rab­len­de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger og Frem­skridtspar­tiets ka­o­ti­ske til­stan­de. I 21 år har hi­sto­ri­en om DF va­e­ret én lang suc­ces­forta­el­ling om frem­gang og vok­sen­de ind­fly­del­se. Men plud­se­lig ser det ud som om, par­ti­et har be­va­e­get sig i en halv­bue fremad og kan lan­de til­ba­ge ved ud­gangs­punk­tet, hvis ikke de pas­ser på.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Må­ske for­di man kan ta­ge par­ti­et ud af Gli­strups favn, men ikke Gli­strup ud af par­ti­et

FRA DFs ÅRSMØDE lød det bl.a. fra fol­ke­tings­med­lem Mar­le­ne Har­p­søe: »Giv i ste­det mi­gran­ter­ne et par kon­disko. Hvis de kan gå he­le vej­en her­op, så kan de og­så gå hjem igen«, og end­nu me­re kon­tro­ver­si­elt lød det fra Che­an­ne Ni­el­sen, at ud­la­en­din­ge »svi­ner, de svind­ler, de stja­e­ler, de vold­ta­ger og de dra­e­ber«. Ef­ter års­mø­det sag­de Ken­neth Kri­sten­sen Berth, DFs EU-ord­fø­rer, på News, at han ikke kun­ne vi­de, om Ab­del Aziz Ma­h­moud (bl.a. tid­li­ge­re va­ert på Af­tens­howet) er en del af al-Qa­e­da. Og i De­bat­ten på DR2 tors­dag na­eg­te­de Mar­tin Hen­rik­sen, DFs ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, at kal­de elev­rå­ds­for­man­den på Lang­ka­er Gym­na­si­um, for dansk ÖZLEM CEKIC – selv om han er født og op­vok­set i Dan­mark. DET ER BLOT nog­le af de mildt sagt kon­tro­ver­si­el­le ud­sagn, der er kom­met fra DF’ere ale­ne den sid­ste uges tid. Of­test af­fa­er­di­ges even­tu­el­le an­ker mod ud­ta­lel­ser­ne med, at de var hu­mo­ri­stisk ment, el­ler at der mang­le­de et ’nog­le’ for­an ud­la­en­din­ge. Men i ek­semp­let med elev­rå­ds­for­man­den sy­nes DF at øn­ske de­bat­ten ud­bredt. Man kan f.eks. no­te­re for­svarsord­fø­rer Marie Krarup for en de­bat om dansk­hed, hvor hun ar­gu­men­te­rer for, at man først er dansk, når ma­jo­ri­te­ten op­fat­ter én som så­dan.

Isa­er dis­kus­sio­nen om elev­rå­ds­for­man­dens dansk­hed har pro­vo­ke­ret man­ge, blandt dem uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen, som twe­e­te­de: »Selv­føl­ge­lig er du dansk. Det er fak­tisk ret udansk at døm­me ud fra bag­grund, tro el­ler et­ni­ci­tet!« DET KLAEDTE VEN­STRE, at no­gen sag­de det. Og­så tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen for­sik­re­de den un­ge elev­rå­ds­for­mand om, at han er li­ge så dansk som al­le an­dre dren­ge i Dan­mark fra S-kon­gres­sen i Aal­borg. Nog­le tol­ke­de det som et for­søg på at be­ar­bej­de ’stu­e­re­ne bli­ver I al­drig’-kom­men­ta­ren. Men fo­re­stil jer, hvis or­de­ne var kom­met fra den nu­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster, som el­lers går va­el­digt op i ’dren­ge på kan­ten’. Her stod en dreng og vip­pe­de på en knivsa­eg, men det var an­dre, der gav ham en varm hånd i ryg­gen for ba­lan­cen. I 90’ER­NE AR­BEJ­DE­DE DF ben­hårdt for at be­va­e­ge sig va­ek fra Gli­strup­ti­den, i 00’er­ne ben­hårdt på at bli­ve stu­e­re­ne og an­svar­li­ge. I 10’er­ne er de ble­vet til et mid­ter­par­ti, som pa­e­ne men­ne­sker er stol­te over at stem­me på. Det er en enorm suc­ces. Men li­ge nu bringer DF tan­ker­ne til­ba­ge til de ra­bi­a­te ud­mel­din­ger fra Gli­strups tid. Må­ske for­di de er me­re ban­ge for Nye Bor­ger­li­ge, end de vil va­e­re ved. Må­ske, for­di man kan ta­ge par­ti­et ud af Gli­strups favn, men ikke Gli­strup ud af par­ti­et. Må­ske ba­re for­di ud­for­drin­ger­ne er ble­vet stør­re gen­nem åre­ne, og to­nen in­dis­kuta­belt er ble­vet hår­de­re.

Men bund­linj­en er, at DF er på vej til­ba­ge til start, og in­gen kan slå dem hjem, for vi spil­ler ikke lu­do.

For­kvin­de for for­e­nin­gen Bro­byg­ger­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.