BOLIGEJERE FÅR RENTESMAEK

BT - - NYHEDER -

BOLIGØKONOMI

»Nog­le men­ne­sker vil op­le­ve det som en vold­som stig­ning, mens an­dre må­ske ikke fø­ler, at det er no­get sa­er­ligt. Uan­set hvad, er det jo pen­ge, som man ikke la­en­ge­re har i hån­den,« si­ger Mira Lie Ni­el­sen, der er bo­li­gø­ko­nom i Nykre­dit. Vil sa­en­ke ren­te­fradra­get Re­ge­rin­gen fo­re­slår i sin hel­heds­plan (2025-pla­nen), at ren­te-fradrags­ret­ten grad­vist re­du­ce­res med i alt fem pro­cent­po­int i pe­ri­o­den fra 2021 til 2025.

Nykre­dit har reg­net på, hvad det kon­kret vil be­ty­de for en lån­ta­ger med et fast­for­ren­tet re­al­kre­dit­lån på to og fi­re pro­cent – og der­u­d­over et banklån med en ren­te på hen­holds­vis 4,95 og 6,25 pro­cent.

Ta­ger man ud­gangs­punkt i et lån til en gen­nem­snit­lig vil­la på 145 kva­drat­me­ter, der ko­ster 2,1 mil­li­o­ner kr., så vil den år­li­ge ek­stra­reg­ning en­de på 3.324 kr. for to pro­cent-lå­ne­re, når sa­enk­nin­gen af ren­te­fradra­get er fuldt ind­fa­set. Det sva­rer til 277 kr. om må­ne­den. Ram­mer førs­te­gangs­kø­be­re Jo hø­je­re ren­te­ni­veau, de­sto hår­de­re bli­ver den øko­no­mi­ske lus­sing. Boligejere, der i dag be­ta­ler fi­re pro­cent i ren­te, skal ho­ste op med 5.204 kr. me­re om året, sva­ren­de til 433 kr. ekstra om må­ne­den.

»Det vil isa­er ram­me fa­mi­li­er med sto­re lån og hø­je ren­teud­gif­ter. Og sam­ti­dig vil det gå ud over de nye boligejere, der ty­pisk er højt belånt,« si­ger Mira Lie Ni­el­sen.

De for­hø­je­de ud­gif­ter vil be­ty­de, Det vil isa­er ram­me fa­mi­li­er med sto­re lån og hø­je ren­teud­gif­ter at nog­le lån­ta­ge­re ikke kan bli­ve kre­dit­god­kendt til et li­ge så stort be­løb, for­kla­rer hun:

»Ser du på hu­se i en pris­klas­se på ek­sem­pel­vis fi­re mio. kr. så kan aen­drin­gen va­e­re af­gø­ren­de for, om der er råd til den ene el­ler an­den vil­la­vej – der­i­gen­nem kan det aen­dre på pris­for­hol­de­ne bå­de op og ned i om­rå­der ta­et på hin­an­den.« Lavt ren­te­ni­veau Re­ge­rin­gen fast­slår i hel­heds­pla­nen, at sa­enk­nin­gen af ren­te­fradra­get skal ’re­du­ce­re den skat­te­ma­es­si­ge til­skyn­del­se til in­ve­ste­rin­ger i bo­li­ger frem for an­dre ak­ti­ver’.

»Tids­punk­tet er rig­tigt nu. Ren­ter­ne er hi­sto­risk la­ve, og dan­sker­nes ren­teud­gif­ter er der­for og­så hi­sto­risk la­ve. Mar­ke­det for­ven­ter, at ren­ter­ne fort­sat vil va­e­re la­ve en pe­ri­o­de frem­over. En aen­dring af ren­te­fradra­get, mens ren­ter­ne er la­ve, vil af­bø­de virk­nin­gen af la­ve­re ren­te­fradrag mest mu­ligt,« ly­der det fra re­ge­rin­gen. Selv om ren­te­ni­veau­et på nu­va­e­ren­de tids­punkt er hi­sto­risk lavt, så vil det sa­en­ke­de ren­te­fradrag for al­vor slå igen­nem, hvis vi ser en ren­testig­ning i lø­bet af de kom­men­de år.

Der­for fast­slår bo­li­gø­ko­no­men, at det kan va­e­re et godt tids­punkt at bin­de ren­ten.

»La­ve­re ren­te­fradrag gør det bil­li­ge­re her og nu at va­el­ge va­ri­a­bel ren­te, men gør dig alt­så og­så me­re sår­bar over for ren­testig­nin­ger, hvil­ket på lang sigt gør fast ren­te me­re at­trak­tivt. Det kan godt va­e­re, at der ikke er ud­sigt til ren­testig­nin­ger i lø­bet af det kom­men­de år, men det er umu­ligt at for­ud­si­ge hvad ren­te­ni­veau­et er tre, fi­re, fem el­ler fle­re år ude i frem­ti­den – der­for vil en re­duk­tion af ren­te­fradra­get for man­ge gø­re det me­re og ikke min­dre for­del­ag­tigt at bin­de ren­ten i 30 år på la­ve to pro­cent i dag,« vur­de­rer Mira Lie Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.