Bøl­len mø­der hoste­an­fal­det

Nat­tens de­bat imel­lem Trump og Cl­in­ton vil hand­le om alt an­det end po­li­tik

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@bt.dk

Nat­tens mø­de imel­lem p r ae si­den t kan­di­da­ter­ne Do­nald Trump og Hil­lary Cl­in­ton for­ven­tes at bli­ve den mest se­te po­li­ti­ske de­bat no­gen­sin­de. Over 120 mil­li­o­ner ame­ri­ka­ne­re for­ven­tes så­le­des at se med. Og det kom­mer til at hand­le om alt an­det end po­li­tik.

Ikke si­den Muham­mad Ali kno­ck­ou­te­de Joe Fra­si­er, og Mi­ke Ty­son bed øret af Evan­der Ho­ly­fi­eld, har ame­ri­ka­ner­ne i den grad set frem til en tv-trans­mit­te­ret du­el som dén, der i nat vil få USA til at gå i stå.

Ef­ter et en­de­løst års re­kord­be­skidt valg­kamp skal USAs for­hen­va­e­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster og før­ste­da­me Hil­lary Cl­in­ton nem­lig en­de­lig stå an­sigt til an­sigt med sin nå­des­lø­se mod­stan­der, ejen­doms­mil­li­ard aer og re­al i ty stjer­ne Do­nald Trump.

Si­den juli sid­ste år har re­pu­bli­kan­ske Trump be­skre­vet de­mo­kra­ti­ske Cl­in­ton som en dø­de­ligt syg over­klas­sepo­li­ti­ker, der vil gø­res it bed­ste for at sej­le USA i sa­enk. Li­ge så la­en­ge har Hil­lary Cl­in­ton an­ty­det at Trump er en ver­dens­fjern narcis­sist, der uden at ryste på hån­den vil bru­ge atom­vå­ben imod bå­de ven­ner og fjen­der.

Og i fa­el­les­skab har de to pra­esi­dent­kan­di­da­ter og de­res va­el­ge­re i USA skabt et gif­tigt po­li­tisk kli­ma, der får for­hen­va­e­ren­de og op­he­de­de op­gør imel­lem Ge­or­ge Bush & Al Go­re og Ba­ra­ck Oba­ma & Mitt Rom­ney til at lig­ne den re­ne ju­le­hyg­ge.

Nat­tens de­bat (03.00-04.30 dansk tid) vil fin­de sted i by­en Hamp­sted i sta­ten New York. Ord­fø­rer er én af USAs mest er­far­ne po­li­ti­ske jour­na­li­ster, Le­ster Holt, der i år­ti­er har ar­bej­det for tv-ka­na­len NBC. Og de­bat­tens tre sto­re spørgs­mål er: ’Hvil­ken ret­ning skal USA be­va­e­ge sig i?’ ’Hvad er ame­ri­kansk vel­fa­erd?’ Og en­de­lig en Trump-fa­vo­rit: ’Hvor­dan sik­rer vi USA?’

De spørgs­mål kun­ne la­eg­ge op til en de­bat i ver­dens­klas­se.

Men de fle­ste po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re me­ner, at det før­ste af de i alt tre tv-trans­mit­te­re­de mø­der imel­lem Cl­in­ton og Trump kom­mer til at hand­le om alt an­det end po­li­tik.

Så­le­des vil al­le hol­de et skar­pt øje med Hil­larys even­tu­el­le hoste­an­fald og al­me­ne op­før­sel. I må­neds­vis har bå­de me­di­er og Trumps kampag­ne nem­lig an­ty­det, at Cl­in­tons ’svig­ten­de hel­bred’ diskva­li­fi­ce­rer hen­de fra at bli­ve USAs naeste pra­esi­dent.

Og i Trumps til­fa­el­de vil der va­e­re fo­kus på tem­pe­ra­men­tet.

Un­der de li­ge­le­des tv-trans­mit­te­re­de pri­ma­er­valg­de­bat­ter, hvor de en­de­li­ge kan­di­da­ter skul­le ud­va­el­ges, score­de Do­nald Trump po­int på at lat­ter­lig­gø­re si­ne mod­stan­de­re med sko­le­gårds-ag­ti­ge an­greb og øge­nav­ne som ’Litt­le Marco’ (om Marco Ru­bio) og ’Lying Ted’ (om Ted Cruz).

Den slags vil i ste­det skra­em­me ube­slut­som­me va­el­ge­re va­ek un­der nat­ten de­bat. Og der­for vil 69-åri­ge Hil­lary Cl­in­ton gø­re sit bed­ste for at lok­ke ’bøl­len’ og ’mob­be­ren’ frem i 70-åri­ge Trump.

Li­ge si­den ’den fat­te­de’ de­mo­kra­ti­ske Jo­hn F. Ken­ne­dy ’vandt’ over den ’stor-sve­den­de’ re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat Ri­chard Nixon i USAs før­ste tv-trans­mit­te­re­de de­bat i 1960, har fy­sisk fremto­ning og­så spil­let en af­gø­ren­de rol­le op til de ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg.

Og før nat­tens de­bat imel­lem Trump og Cl­in­ton kom en trap­pe­sti­ge og­så til at spil­le en vig­tig rol­le.

Så­le­des fryg­ter Hil­larys folk, at de­res kan­di­dat med si­ne be­sked­ne 162 cen­ti­me­ter vil vir­ke unød­ven­digt sår­bar over­for Trumps 188 cen­ti­me­ter.

Der­for ’an­søg­te’ de de­mo­kra­ti­ske kampag­ne­le­de­re iføl­ge avi­sen The Daily Mail om, at Hil­lary Cl­in­ton kun­ne stå på en slags trap­pe­sti­ge bag sit po­di­um.

Iføl­ge avi­sen fik de af­slag. Men i ste­det vil de to po­di­er va­e­re de­sig­net, så høj­de­for­skel­len på Trump og Cl­in­ton bli­ver så ’usyn­lig’ som mu­ligt.

FOTO: AFP

Do­nald Trump skal pas­se på tem­pe­ra­men­tet, og Hil­lary Cl­in­ton skal pas­se på ho­sten. I nat tør­ner de to pra­esi­dent­kan­di­da­ter sam­men i en tv-trans­mit­te­ret du­el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.