’Nu vil jeg skri­ve19 en film’

BT - - NYHEDER -

LAURITZEN-PRI­SEN hav­de gjort sit til ikke at skam­ro­se den 68-åri­ge sku­e­spil­ler alt for me­get.

»Det er en me­ster, vi hyl­der i dag, men det er og­så en mand, der har al gal­den i be­hold. Han er sublim til bå­de at spil­le el­ske­lig, men og­så umen­ne­ske­ligt fra­stø­de­n­de. Vi hå­ber, at du trods al din suc­ces i ud­lan­det ikke glem­mer os her i Dan­mark,« sag­de Wie­de­mann.

Bag­ef­ter kun­ne Jesper Chri­sten­sen be­ro­li­ge med, at han bå­de har gal­den i be­hold, og at han ikke glem­mer at øse af sit ta­lent her i lan­det, selv­om han er et godt navn i ud­lan­det ef­ter tre Bond-film.

»Jeg er ret tra­et, for jeg er li­ge kom­met fra Nor­ge, hvor jeg spil­ler kong Hå­kon i ’Kon­gens nej’, og den har sim­pelt­hen lagt Nor­ge ned. Jeg var til for­pre­mi­e­re uden­dørs på slot­tet i Oslo med kon­ge­fa­mi­li­en og 12.000 nord­ma­end. Publi­kum og he­le den kon­ge­li­ge fa­mi­lie sad uden­for i si­len­de regn. Og der var mu­se-ham­ren­de-fuck­ing-stil­le, og ikke én for­lod ste­det. De er vil­de med den film, så jeg har ikke va­e­ret af gul­vet i 14 da­ge. Og i for­vej­en er jeg sgu ikke me­get for den­ne her slags,« sag­de Jesper Chri­sten­sen, der ikke var util­freds med Lauritzen-pri­sen:

»Den kvar­te mil­li­on kan godt få mund­vi­ge­ne opad,« sag­de han med et glimt i øjet, kom­bi­ne­ret med det, som Wie­de­mann hav­de kaldt det ’skar­pe højin­tel­li­gen­te slan­ge­blik’ fra sce­nen. Fo­kus på nød­li­den­de »Jeg vil bru­ge de pen­ge på at skri­ve en film, for jeg er ble­vet syg med at skri­ve og er ked af, at jeg ikke be­gynd­te for 20 år si­den. Det er li­ge før, det top­per at spil­le ko­me­die,« sag­de Jesper Chri­sten­sen, der ple­jer sin so­ci­a­le in­dig­na­tion som am­bas­sa­dør for Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp.

»Jeg kan i det mind­ste bru­ge al den ros og in­ter­es­se for min per­son til at gø­re no­get for de nød­li­den­de men­ne­sker, der flyg­ter fra krig, og vre­den over uret­fa­er­dig­he­der i ver­den for­la­der mig sgu al­drig. Jeg bli­ver li­ge så vred og ked af det, som da jeg var 20 år. De ta­ler om at hja­el­pe i na­er­om­rå­der­ne, men de sen­der ikke no­gen pen­ge. Det er skam­løst,« sag­de Chri­sten­sen, der me­ner, at det ene­ste, han kan bru­ge sin ken­dis­sta­tus til, er at få folk ud på ga­den og sam­le ind:

»Hvis jeg kan bru­ge det til at få end­nu fle­re til at kom­me ud at sam­le ind med ras­lebøs­sen den 6. novem­ber, så er det helt fint med mig.«

På kvin­desi­den var det 69-åri­ge Sol­b­jørg Høj­feldt, der ikke har få­et en pris i de sid­ste 35 år, selv­om hun har spil­let med i et hav af film og tv-se­ri­er.

De sid­ste år har den ru­ti­ne­re­de sku­e­spil­ler sat en ra­ek­ke min­dre te­a­ter­styk­ker op for egen reg­ning og ri­si­ko.

»Det er så vel­fortjent, at hun får net­op den­ne her stør­ste pris, for hvis der er no­gen, der har in­si­ste­ret, og har knok­let, er det Sol­b­jørg. Og det er så sublimt, det hun gør i sit se­ne­ste styk­ke ’Kvin­den ved 1000 gra­der’,« sag­de sku­e­spil­le­rens me­get stol­te mand, sku­e­spil­ler Hen­ning Jen­sen, bag­ef­ter til BT

Es­ben Smed og Na­ta­lie Ma­du­eño fra DRs dra­ma­se­rie ’Bed­rag’, løb med Be­lie­ve-In-You-pri­sen, mens sku­e­spil­ler og tid­li­ge­re te­a­ter­di­rek­tør Pre­ben Har­ris fik Lauritzens ha­e­der­spris, og sku­e­spil­ler Fre­de­rik Ci­li­us fik Wauw-pri­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.