’Vi har al­tid tro­et på Ca­ro’

Pa­trik Woz­ni­a­cki og re­sten af fa­mi­li­en har al­drig tviv­let på, at Woz­ni­a­cki igen vil­le ven­de til­ba­ge på ver­den­stop­pen

BT - - SPORTEN - Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

Mens re­sten af ver­den har va­e­ret vid­ne til en fru­stre­re­de sa­e­son på ba­nen for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, kan hen­des sto­re­bror Pa­trik forta­el­le en an­den hi­sto­rie. Pri­vat har ten­nis­stjer­nen he­le ti­den holdt fast i sit go­de hu­mør trods mod­gan­gen og ska­der­ne, og fa­mi­li­en har he­le ti­den va­e­ret over­be­vist om, at hun igen vil­le fin­de til­ba­ge til ver­dens­klas­se­ni­veau­et, når krop­pen først var frisk igen. Og Pa­trik Woz­ni­a­cki er over­be­vist om, at hans sø­ster og­så er en del ten­nis-eli­ten igen i naeste sa­e­son. De se­ne­ste må­ne­der har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki igen gi­vet hen­des man­ge fans tro­en til­ba­ge. Tro­en og hå­bet om at dan­ske­ren igen vil ma­ni­feste­re sig som en af ver­dens ab­so­lut bed­ste kvin­de­li­ge ten­nis­spil­le­re, så­dan som hun har va­e­ret det tid­li­ge­re. Og me­get ser ud til, at hun er ved at va­e­re der igen – må­ske end­da bed­re end no­gen­sin­de før.

Først nå­e­de hun frem til se­mi­fi­na­len i US Open, hvor kun en stor­spil­len­de An­ge­lique Ker­ber kun­ne stop­pe hen­de, og i går vandt den tid­li­ge­re ver­den­set­ter så WTA-tur­ne­rin­gen i Tokyo.

»Det har egent­lig va­e­ret et fint år, men der har selv­føl­ge­lig va­e­ret en mas­se tur­bu­lens. Ca­ro­li­ne har he­le ti­den va­e­ret små­ska­det, og når man he­le ti­den har lidt ondt, så er det sva­ert at spil­le godt. Og det har selv­føl­ge­lig og­så pra­e­get hen­de på ba­nen. Nu ram­mer hun en­de­lig det ni­veau, som vi ved, at hun kan. Det er kun et spørgs­mål om tid, før hun er til­ba­ge i top-ti, hvor hun hø­rer til,« fast­slår Pa­trik Woz­ni­a­cki.

Kom­mer ikke bag på fa­mi­li­en De se­ne­ste må­ne­ders hø­je ni­veau, der søn­dag blev kro­net med tur­ne­rings­sej­ren i Ja­pan, kom­mer ikke bag på Pa­tri­ck el­ler re­sten af Woz­ni­a­cki-fa­mi­li­en.

»Vi vidste godt, at hun kun­ne det her. Hun skul­le ba­re ha­ve im­ple­men­te­ret de ting i hen­des spil, som hun tra­e­ne­de. Det har folk ude­fra selv­føl­ge­lig ikke kun­net se, men vi har kun­net se det til tra­e­ning. Og hvis man skul­le la­ve rang­li­ste ba­se­ret på al­le de spil­le­re, som hun har slå­et til tra­e­ning, vil­le Ca­ro­li­ne va­e­re en klar num­mer et.«

»Der har nok va­e­ret lidt nervø­si­tet med at få de nye ting til at fun­ge­re i kam­pe­ne. Men nu er hun fit, og så bli­ver det sva­ert at slå bol­den for­bi hen­de. Hun skal nok nå de fle­ste bol­de, og så tvin­ger hun mod­stan­der­ne til at pla­ce­re dem me­get yder­ligt, og så går de og­så ud over linjer­ne.«

Men selv­om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki gen­nem sto­re de­le af sa­e­so­nen har vir­ket fru­stre­ret, når hun har haft sva­ert ved at få spil­let til at fun­ge­re, har det ikke på­vir­ket hen­de uden for ba­nen.

»Nej, jeg har he­le ti­den op­le­vet den sam­me gla­de Ca­ro­li­ne. Det er vist me­re på ba­nen, at hun har va­e­ret ir­ri­te­ret og ikke strå­let så me­get, som hun ple­jer at gø­re. Jeg prø­ver ikke at le­ge tra­e­ner, men jeg har støt­tet hen­de så godt, som jeg har kun­net, og så har jeg talt med min far, om hvad man kan gø­re i så­dan si­tu­a­tion.«

No­get af det, som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har gjort i år, har va­e­ret at ven­de sit fo­kus va­ek fra ten­nis, når hun har va­e­ret ska­det.

»Da hun hav­de det med an­k­len (som hun vred om på un­der tra­e­nin­gen i Mo­na­co, red.), tog hun kla­ver­ti­mer og la­er­te fransk. Det hjalp hen­de med hu­mø­ret, så jeg har set hen­de glad he­le ti­den.«

Pi­o­tr Woz­ni­a­cki har i et in­ter­viewe åb­net for, at dat­te­ren snart stopper kar­ri­e­ren. Det kan va­e­re ef­ter den­ne sa­e­son, det kan va­e­re i den naeste. Men i går sag­de hun ef­ter tur­ne­rings­sej­ren i Ja­pan, at hun for­hå­bent­lig kan fort­sa­et­te sti­men med at vin­de mindst én tur­ne­rings­sejr om året.

Det vil og­så va­e­re ae­r­ger­ligt for dansk ten­nis, hvis hun stopper nu – så vil der gå lang tid, in­den der igen er en rig­tigt god dansk ten­nis­spil­ler Pa­trik Woz­ni­a­cki

»Jeg ved det ikke, det er der in­gen, der gør – bort­set fra Ca­ro­li­ne. Det er hen­de, der be­stem­mer, om hun har lyst til at fort­sa­et­te i den tra­e­de­møl­le med rej­ser, ten­nis­ba­ner og ho­tel­ler, tra­e­ne, spi­se og sove.«

»Som jeg har for­stå­et det, så fort­sa­et­ter hun en sa­e­son til. Men jeg for­står hen­de godt, hvis hun va­el­ger at stop­pe nu. Hun har haft mas­ser af ska­der, og så si­ger hun må­ske, at jeg slut­ter af nu, hvor det går su­per godt.«

»Jeg hå­ber da, at hun fort­sa­et­ter. Jeg tror, at hun har ly­sten til at fort­sa­et­te, nu da det går så godt, og hun er in­de i en god ud­vik­ling. Hen­des flugtspil er ble­vet bed­re, og hen­des serv er vir­ke­lig ble­vet rig­tig god. Det vil og­så va­e­re ae­r­ger­ligt for dansk ten­nis, hvis hun stopper nu – så vil der gå lang tid, in­den der igen er en rig­tigt god dansk ten­nis­spil­ler.«

Ninja-kri­ger og Gra­es­rod Pa­trik Woz­ni­a­cki er an­det og me­get me­re end Ca­ro­li­nes sto­re­bror.

For an­det år i tra­ek er han med i tv-showet Ninja War­ri­or på Ka­nal 5, og des­u­den han spil­ler han fod­bold i FC Gra­es­rød­der­ne, blandt an­det sam­men med de to Laud­rup-fa­e­tre Ni­co­lai og Mads. Hol­det, der blev kendt fra tv, men nu fort­sa­et­ter uden ka­me­ra­er­ne, har vun­det syv ud af syv kam­pe i Se­rie 3. Des­u­den har han gang i en kar­ri­e­re som agent i NSG, Nor­dic Sports Group.

»Jeg ar­bej­der med fod­bold­spil­le­re, og så hja­el­per jeg med at fin­de spil­le­re til et par ten­ni­s­tur­ne­rin­ger i Hong Kong og Ku­a­la Lum­pur. Jeg kla­trer og tra­e­ner, for­di jeg kan li­de at hol­de mig i form. Det er ikke på grund af tv, at jeg er med i Ninja War­ri­or. Det er ba­re en fan­ta­stisk ba­ne og en sjov kon­kur­ren­ce, hvor man mø­der nog­le helt vil­de men­ne­sker. I FC Gra­es­rød­der­ne tra­e­ner vi en gang om ugen, og så stil­ler vi op til nog­le events og no­get vel­gø­ren­hed. Men vi gør det, for­di det er sjovt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.