Mo­den og mo­dig

BT - - SPORTEN -

Tid­ligt i går mor­ges dansk tid tog Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki sit 24. tur­ne­rings­sejr på WTA-tou­ren, da hun i to sa­et slog hjem­me­ba­ne­hå­bet Na­o­mi Osa­ka, 7-5, 6-3. Sej­ren over den 18-åri­ge ja­pa­ner be­tød sam­ti­dig, at dan­ske­ren nu har vun­det mindst én WTA-tur­ne­ring ni år i tra­ek. »Jeg er me­get stolt over at ha­ve vun­det den­ne tur­ne­ring.« »En per­son har li­ge for­talt mig, at jeg har vun­det en tur­ne­ring hvert ene­ste år si­den 2008. Det er en rar lil­le sti­me, som jeg for­hå­bent­lig kan fort­sa­et­te. Jeg skal bli­ve ved med at for­bed­re mig,« sag­de hun ef­ter sej­ren. Den dan­ske for­fat­ter og jour­na­list An­ders Haa­hr Ras­mus­sen har fulgt Woz­ni­a­ck­is kar­ri­e­re gen­nem man­ge år og har blandt an­det skre­vet bo­gen »En bold ad gan­gen«. Han er glad for den må­de, som Woz­ni­a­cki har ud­vik­let sit spil på i den­ne sen­som­mer. Ny ener­gi »Tur­ne­rings­sej­ren er fin, men det bed­ste er den må­de, som hun nu spil­ler ten­nis på. Tid­li­ge­re har det som ten­nis­fan va­e­ret sva­ert at bli­ve in­spi­re­ret af hen­de, men nu spil­ler hun fak­tisk ret op­find­somt. Hun slår mar­kant fle­re vin­de­re end tid­li­ge­re. Hun er me­get me­re ag­gres­siv, og hun tør no­get me­re og vir­ker ube­kym­ret i sit spil.«

Det mod, der er kom­met i hen­des spil, og som gør det så me­get me­re un­der­hol­den­de at se hen­des kam­pe, til­skri­ver An­ders Haa­hr Ras­mus­sen den re­sul­tat­ma­es­si­ge ned­t­ur, som den tid­li­ge­re ver­den­set­ter har va­e­ret igen­nem.

»Da hun var num­met ét i ver­den, var hen­des spil me­get kon­ser­va­tivt, na­er­mest re­ak­tio­na­ert. Hun var me­get for­ud­si­ge­lig, og hun vil­le vin­de hvert ene­ste po­int. Men nu har hun prø­vet at va­e­re helt ne­de, og hun fandt ud af, at li­vet gik vi­de­re. Må­ske ta­en­ker hun: ’Hvor­for ikke ba­re fy­re den af?’.«

»Tid­li­ge­re kun­ne hen­des spil vir­ke for­kram­pet, men nu har hun la­ert, at det ikke er så slemt at ta­be nog­le po­int, og det gør det me­re spa­en­den­de, me­re liv­ligt. Og hvis hun kan kom­bi­ne­re den nye ube­kym­ret­hed med sin gam­le sta­e­dig­hed, er hun me­get sva­er at slå.«

Ras­mus­sen er­ken­der, at han ikke al­tid va­e­ret li­ge stor fan af Woz­ni­a­ck­is spil­lestil, men det har aen­dret sig nu.

»Hun har vun­det man­ge tur­ne­rin­ger, og der er en enorm respekt om­kring hen­des me­rit­ter ude i ver­den. Og det var im­po­ne­ren­de, at hun fik slidt de her sej­re hjem. Men som ten­nis­fan er det nem­me­re at hol­de af den ten­nis, som hun spil­ler nu. Hun spil­ler hur­tigt og agres­sivt, og det er sjove­re at se og la­de sig for­fø­re af.«

Med det nye ni­veau er det na­tur­ligt at stil­le spørgs­må­let om, hvad det be­ty­der i for­hold til am­bi­tio­ner­ne om at vin­de en Grand Slam­tur­ne­ring.

»De se­ne­ste år har der he­le ti­den va­e­ret nog­le nye spil­le­re, der har vun­det Grand Slam-tu­rer­nin­ger­ne, Pen­net­ta, Ker­ber og Mu­guruza fx. Så der er in­gen grund til, at Woz­ni­a­cki ikke skul­le vin­de en Grand Slam-tu­rer­ning. Men det sam­me kan man si­ge om om­kring 10 an­dre

spil­le­re.«

BMW Ma­lay­si­an Open (Ku­a­la Lum­pur)

Pan Pa­ci­fic Open (Tokyo)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.