MAGISKE MUK

BT - - SPORTEN -

kun­ne af­spil­le no­get me­re til­fred­se Brønd­by-re­ak­tio­ner.

»Han brag­te vo­res of­fen­si­ve spil til et nyt ni­veau. Jeg har som fan­se­ne to øj­ne, der så, at han var rig­tig god til at hol­de på bol­den un­der pres. Han skab­te må­l­chan­cer, og mod­stan­de­ren er nødt til at be­kym­re sig om ham, når han har bol­den, og det gør, at an­dre spil­le­re som ’Le­bo’ (Le­bo­gang Phi­ri, red.) og An­drew Hjulsa­ger kom­mer til me­re fra de­res po­si­tio­ner. Det har de sav­net i de se­ne­ste kam­pe,« sag­de Ale­xan­der Zor­ni­ger. Po­pu­la­er blandt klub­bens fans Hany Mukhtar kom til Brønd­by i sommer på en le­je­kon­trakt, som ga­el­der re­sten af sa­e­so­nen og med den lil­le fin­te, at klub­ben på Ves­teg­nen har en købs­op­tion på den ty­ske ung­domslands­holds­spil­ler. Hvis man alt­så kan bli­ve eni­ge med den po­rtu­gi­si­ske klub Ben­fi­ca, der ejer den lil­le ty­sker, som har en su­da­ne­sisk far og en tysk mor.

Vur­de­ret på fan­se­nes re­ak­tion, da Hany Mukhtar blev skif­tet ud mod slut­nin­gen af op­gø­ret, er han en spil­ler, som man ger­ne ser fort­sa­et­te i Brønd­by, men sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech øn­ske­de ikke – og det var må­ske ikke så over­ra­sken­de end­da – at gå ind i de sto­re dis­kus­sio­ner om kon­trak­ter nu.

»Vi har en op­tion, og den er vi gla­de for, men for os er der ikke umid­del­bart no­gen for­skel på at gø­re det nu el­ler i fe­bru­ar el­ler maj, an­det end at man vil­le kun­ne be­gyn­de at kig­ge ef­ter per­ma­nent bolig. Sport­s­ligt er der ikke den sto­re for­skel, og øko­no­misk kan vi selv va­el­ge hvor­når. Men i respekt for ham og klub­ben sy­nes jeg ikke, at vi be­hø­ver ud­bre­de hans kon­trakt­li­ge de­tal­jer me­re end det,« sag­de Tro­els Bech. »Så gi­ver det i hvert fald me­ning, at han er kom­met,« sag­de Bech. Han brag­te vo­res of­fen­si­ve spil til et nyt ni­veau MAN­DAG 26. SEP­TEM­BER 2016

Hany Mukhtar blev kå­ret til kam­pens spil­ler på Brønd­by Sta­dion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.