HTAR

De af­gø­ren­de Mukhtar-ak­tio­ner

BT - - SPORTEN -

MANDAAGG2266. Han skab­te må­l­chan­cer, og mod­stan­de­ren er nødt til at be­kym­re sig om ham, når han har bol­den, og det gør, at an­dre spil­le­re som ’Le­bo’ (Le­bo­gang Phi­ri, red.) og An­drew Hjulsa­ger kom­mer til me­re fra de­res po­si­tio­ner

En hård af­slut­ning fra Mukhtar fem me­ter uden for fel­tet dril­ler OB-må­l­man­den så me­get, at han ikke kan hol­de fast i bol­den, og så en­der det he­le med, at Chri­sti­an Nørgaard kan brin­ge Brønd­by-mand­ska­bet for­an på ripo­sten. Et mål den ty­ske kre­a­tør har en stor ak­tie i. Mukhtar la­ver en dej­lig tun­nel på Izu­na Uzo­chukwu i høj­re side af ba­nen. Det sker i ut­ro­lig høj fart med et in­ter­na­tio­nalt snit over sig, da Mukhtar med ryg­gen til OB’eren tril­ler den mel­lem be­ne­ne på ham med et lil­le rul un­der knop­per­ne. Mukhtar over­ra­sker Izun­na Uzo­chukwu på mid­ten af OBs ba­ne­halv­del, stja­e­ler bol­den og fort­sa­et­ter ned mod fyn­bo­er­nes mål. Stilsik­kert lø­ber han ind i fel­tet og spar­ker bol­den un­der Gryte­bust. Ky­nisk. Klas­se. Når Brønd­by har bol­den dybt i mod­stan­der­nes ter­ri­to­rie, be­va­e­ger ty­ske­ren sig of­te i rum­met mel­lem for­sva­ret og midt­ba­nen. He­le ti­den be­va­e­ger Mukhtar sig i rum­met mel­lem for­svar og den de­fen­si­ve midt­ba­ne, og her bli­ver det far­ligt, da han med en fiks af­le­ve­ring sa­et­ter Hjulsa­ger i sce­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.