Husk den egent­li­ge OB-kri­se

BT - - SPORTEN -

SKAL JEG VA­E­RE ae­r­lig, aner jeg ikke, hvad Ni­els Thor­borg ta­en­ker i dis­se da­ge. Jeg vil sky­de på, at han ae­r­grer sig over sit el­ske­de OBs ak­tu­el­le kri­se, og at han bru­ger en del ener­gi på at over­ve­je de mu­lig­he­der, der måt­te va­e­re for at aen­dre si­tu­a­tio­nen. En af de na­er­lig­gen­de vil al­tid va­e­re at fy­re tra­e­ne­ren, når ens hold lig­ger à po­int med num­mer sidst i Su­per­liga­en og for før­ste gang i klubhi­sto­ri­en net­op har tabt seks kam­pe i tra­ek. Tilmed helt uden at ha­ve sco­ret i de se­ne­ste fem. Det hå­ber jeg så han va­el­ger at gø­re. DET ER ÅBEN­LYST, at OB er i kri­se. Målscoren på 9-16 ef­ter 11 kam­pe forta­el­ler om svag­he­der i beg­ge en­der af ba­nen, og i for­hold til for­vent­nin­ger­ne om top-seks har hol­det pra­este­ret langt un­der.

Men jeg hå­ber, at OB-le­del­sen hol­der ho­ve­d­et koldt og fast­hol­der det over­ord­ne­de fo­kus på at kom­me ud af den kri­se.

Den lang­va­ri­ge kri­se, der be­gynd­te, ef­ter at OB var endt på an­den­plad­sen i 2009 og 2010, hvor­på man valg­te at fy­re sport­s­di­rek­tør Kim Brink, ch­eftra­e­ner Lars Ol­sen og as­si­stent­tra­e­ner Vig­go Jen­sen.

I vir­ke­lig­he­den – skal man tro den da­va­e­ren­de le­del­se med for­mand Ni­els Thor­borg og di­rek­tør Tho­mas Chri­sten­sen som de vig­tig­ste – var kri­sen på det tids­punkt al­le­re­de kom­met sni­gen­de, og der var brug for at byg­ge en ny kul­tur på hårdt ar­bej­de og fyn­s­ke rød­der. Selv­om Hen­rik Clau­sen i 2011 vandt sølv med det hold, han over­tog på fjer­de­plad­sen fra Lars Ol­sen i de­cem­ber 2010, var det be­gyn­del­sen på det en­de­li­ge sam­men­brud. Ikke an­sa­et­tel­sen af ham, men fy­rin­ger­ne af de tre an­dre. Det blev gjordt i et for­søg på ret­ti­dig om­hu, men en­ten ske­te det for sent, el­ler og­så traf man de for­ker­te valgt i ef­ter­ti­den.

Re­sul­ta­tet blev to tien­de­plad­ser, en ot­ten­de- og en ni­en­de­plads, mas­ser af ud­skift­nin­ger i bå­de le­del­sen, på tra­e­ner­ba­en­ken og i spil­ler­trup­pen, skrø­be­lig øko­no­mi og en mi­ni­ud­ga­ve af den si­tu­a­tion, Brønd­by, OBs over­ma­end i går, var igen­nem fra 2006 og na­e­sten ti år frem.

Den kri­se lø­ser man ikke ved at fy­re Kent Ni­el­sen, der om no­gen har vist, at han har ev­ner­ne til at byg­ge op fra bun­den ef­ter at ha­ve ta­get AaB fra na­e­sten-nedryk­ning til det dan­ske mester­skab. Vi ken­der hi­sto­ri­en. Til­sy­ne­la­den­de hav­de han i Aal­borg en me­re le­ve­rings­dyg­tig ung­doms­af­de­ling, end han har i OB, og som det ser ud nu, hav­de han og­så en hel­di­ge­re hånd – el­ler en sport­s­di­rek­tør med en så­dan – end han har haft i OB. Men først og frem­mest hav­de han tid og op­bak­ning fra øver­ste sted.

Jeg ved, hvor­dan han in­ter­nt i AaB var un­der pres fra en grup­pe spil­le­re, der gik til le­del­sen for at få ham ver­fet ud, men vi ved al­le, hvor­dan det end­te. Han skul­le ikke ver­fes no­gen ste­der hen og blev det ikke. Det bli­ver mu­lig­vis al­drig helt godt i den­ne sa­e­son, men på lang sigt er det ikke Kent Ni­el­sen, der er pro­ble­met. Der kun­ne han me­get vel vi­se sig at va­e­re løs­nin­gen I EN SU­PER­LIGA, hvor det er sva­e­re­re at ryk­ke ud end tid­li­ge­re (kun en ryk­ker di­rek­te ned, mens to an­dre skal spil­le play­off mod klub­ber fra 1. di­vi­sion), bør der va­e­re la­en­ge­re snor til tra­e­ner­ne, end der var før.

Det er ikke me­re end fi­re-fem må­ne­der si­den, OB var for­å­rets fem­te­bed­ste hold, og selv­om som­me­rens trans­fer­vin­due ikke har gjort OB me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig, tror jeg ikke, den nu­va­e­ren­de pla­ce­ring er ret­vi­sen­de for hol­dets po­ten­ti­a­le. Jeg har sva­ert ved at fo­re­stil­le mig, at Rasmus Fester­sen og An­ders K. Ja­cob­sen ikke skul­le få gang i målscor­in­ger­ne (jeg kun­ne bed­re fo­re­stil­le mig, det ikke ske­te for Rasmus Jöns­son og Tho­mas Mik­kel­sen), og de­fen­sivt har Kent Ni­el­sen før vist, at han for­må­e­de at or­ga­ni­se­re sig til re­sul­ta­ter. Det bli­ver mu­lig­vis al­drig helt godt i den­ne sa­e­son, men på lang sigt er det ikke Kent Ni­el­sen, der er pro­ble­met. Der kun­ne han me­get vel vi­se sig at va­e­re løs­nin­gen, og jeg hå­ber, det er en af de ting, Ni­els Thor­borg ta­en­ker på. MOR­TEN CRONE SEJERSBØL, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.