’Det fø­les dej­ligt’

BT - - SPORTEN -

2014, ud­lig­ne­de AC Hor­sens’ fø­ring på 2-1 få mi­nut­ter før pau­sen.

»At vi kan vin­de kam­pen 5-2 forta­el­ler alt om FCMs of­fen­si­ve styr­ke. Vi har et sta­er­kt hold, som jeg ny­der at va­e­re en del af,« sag­de Ra­fa­el van der Vaart. Vaart ramt af ska­de Imid­ler­tid kom han ikke til at spil­le kam­pen til en­de.

»Desva­er­re på­drog jeg mig en ska­de i la­eg­mus­k­len, men den er na­ep­pe va­er­re end, at jeg er med igen i vo­res naeste kamp,« sag­de Ra­fa­el van der Vaart, der blev rost af FCM-tra­e­ner Jess Thorup.

»Jeg sy­nes, at Ra­fa­el spil­ler en god kamp. For ham per­son­ligt er scor­in­gen utvivl­s­omt en forløsning. Han er kom­met til vo­res klub for at spil­le god fod­bold og for at over­be­vi­se os al­le om, at han er sind­sygt de­di­ke­ret til vo­res pro­jekt,« sag­de Jess Thorup.

Op til kam­pen blev der i kulis­sen talt en del om det mø­de, som Jess Thorup tors­dags hav­de haft med si­ne spil­le­re.

»Lad mig un­der­stre­ge at der ikke har va­e­ret no­gen kri­sesnak i FCM. Slet ikke. Gen­nem sa­e­so­nen hol­der vi utal­li­ge mø­der. Det er kor­rekt, at der var no­get om Kri­stof­fer Ols­son. Det han har gjort, er ikke må­den man ge­ba­er­der sig på. Men den sag er ude af ver­den, og det var ikke der­for, at han ikke kom på ba­nen mod Hor­sens,« sag­de Jess Thorup.

Ra­fa­el van der Vaart men­te hel­ler ikke, at mø­det for­le­den var et ud­tryk for, at der skul­le va­e­re uro på de in­de linjer i FC Midtjyl­land.

»Vi le­ve­rer i sid­ste uge et par min­dre go­de pra­e­sta­tio­ner. Når så­dan no­get sker, er det alt­så nor­malt, at man i en spil­ler­trup ta­ger en snak om tin­ge­ne,« sag­de han.

Sej­ren over AC Hor­sens be­ty­der, at FC Midtjyl­land kon­so­li­de­rer sin po­si­tion i Su­per­liga­ens top.

»Vo­res au­gust var ikke den al­ler­bed­ste. Men i sep­tem­bers fi­re kam­pe har vi ero­bret 10 po­int. Ikke al­le halv­le­ge har va­e­ret li­ge go­de. Det er så­dan det er. Men vo­res kur­ve er klart op­ad­gå­en­de. Jeg ser en Su­per­liga, der er sind­syg li­ge. Fin­der vi fremad­ret­tet det ni­veau, vi hav­de mod Hor­sens, er der man­ge hold, der vil få det sva­ert mod os,« sag­de Jess Thorup. Go­de pra­e­sta­tio­ner I øv­rigt var Ra­fa­el van der Vaart ikke den ene­ste FCM-spil­ler, der gjor­de det godt mod AC Hor­sens. Og­så to-måls-skyt­ten, Mikkel Du­e­lund, og den nor­ske le­jes­vend, Gu­stav Wik­heim, der score­de midtjy­der­nes før­ste mål, var iøj­ne­fal­den­de.

»Det var en laekker for­nem­mel­se at sco­re to gan­ge. Som hold har vi stadig me­get at ar­bej­de med. Men jeg sy­nes, at vi mod Hor­sens får be­vist, at vi sam­men med FC Kø­ben­havn og Brønd­by er en af dansk fod­bolds top­klub­ber,« sag­de Mikkel Du­e­lund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.