THO­MAS HEL­VEG OM...

Med­spil­ler­ne der gjor­de størst ind­tryk: De stør­ste fod­boldop­le­vel­ser:

BT - - SPORTEN -

Pa­o­lo Mal­di­ni og Mi­cha­el Laud­rup De to kun­ne na­e­sten ha­ve va­e­ret brød­re. Pa­o­lo Mal­di­ni er en ek­stremt be­ha­ge­lig fyr, som fak­tisk var den før­ste jeg mød­te på min før­ste ar­bejds­dag i Milan. Der bød han mig vel­kom­men og gav en kop kaf­fe in­de i ba­ren, og så var jeg jo ba­re med. Hans fremto­ning er ba­re gan­ske be­ha­ge­lig, og der var slet in­gen tvivl om, hvem man skul­le la­e­ne sig op ad. Fod­bold­ma­es­sigt ta­enk­te man, at han kun­ne spil­le ale­ne i for­sva­ret og kla­re det he­le. Med Mi­cha­el er det lidt det sam­me. Må­ske lidt me­re re­ser­ve­ret, men stadig er ind­tryk­ket be­ha­ge­ligt. Qua hvad han hav­de pra­este­ret var der no­get respekt, og den blev ba­re for­val­tet li­ge som den skal. Det er fod­bol­dens gent­le­mand. Bå­de ham og Mal­di­ni har gjort me­get ind­tryk og og­så nog­le, der har va­e­ret en slags ide­al for mig VM-slut­run­den i 1998 var stort (Dan­mark nå­e­de kvart­fi­na­len). Vi fik mar­ke­ret os og var op­pe om­kring 100 pro­cent af det, vi kun­ne. Det he­le pej­le­de mod suc­ces. Min sid­ste kamp på Oden­se Sta­dion, hvor vi vin­der 6-0 over AaB. Jeg hav­de for­be­redt mig på det i et halvt år, og at det så får den ud­vik­ling var langt over for­ven­tet. Mit før­ste år i Milan, hvor vi vin­der mester­ska­bet ef­ter en tien­de­plads året før. Jeg tror, vi vin­der de sid­ste syv kam­pe på stri­be og over­ha­ler La­zio i na­est­sid­ste run­de. Det står som no­get helt ube­skri­ve­ligt. »Jeg er en del af det, man kal­der le­gen­der­ne, hvor jeg ind­går i vel­gø­ren­heds­pro­jek­ter i Milan fo­un­da­tion. Det er et kon­cept, hvor man hol­der gam­le spil­le­re til og sen­der hold ud til op­vis­nings­kam­pe 3-4 gan­ge om året. Sidst spil­le­de jeg sam­men med Fran­co Ba­resi i for­sva­ret. Det var fan­ta­stisk.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.