Højb­jerg ta­et på før­ste mål

BT - - SPORTEN -

Det var West Hams fem­te ne­der­lag i seks kam­pe, og ma­na­ger Sla­ven Bi­lic’ trop­per spil­ler helt uden selv­til­lid.

»Vi fortjen­te at ta­be. Spil­ler­ne gav alt, men det var ba­re ikke godt nok. Det er sva­ert at aen­dre. Hol­det er ne­de,« er­kend­te Sla­ven Bi­lic ef­ter kam­pen iføl­ge Sky Sports.

Hel­ler ikke an­fø­rer Mark Nob­le pak­ke­de tin­ge­ne ind ef­ter ne­der­la­get.

»Jeg syn­tes, vi be­gynd­te godt, og så, ’bang’, ind­kas­se­rer vi et mål, og for at va­e­re helt ae­r­lig lig­ne­de vi al­drig no­gen, der var in­de i kam­pen. De kun­ne ha­ve sco­ret seks mål. Adrián hav­de nog­le go­de red­nin­ger, og hvis jeg skal se det lyst på det, kan det ikke bli­ve me­get va­er­re,« sag­de han iføl­ge Sky Sports. Hjem­me­hol­det buhet til pau­se Helt i tråd med spil­lets ud­vik­ling kun­ne formsta­er­ke Char­lie Austin brin­ge ga­ester­ne fra syd­ky­sten for­an kort før pau­sen, og publi­kum på det olym­pi­ske sta­dion send­te her­ef­ter West Ham-spil­ler­ne i om­kla­ed­nings­rum­met med spred­te buhråb. Util­freds­he­den fra la­eg­ter­ne hav­de dog in­gen po­si­tiv ind­fly­del­se på hjem­me­hol­det, der og­så ef­ter pau­sen spil­le­de uden struk­tur.

Først da sla­get syn­tes tabt ef­ter Sout­hamp­tons an­den scor­ing, sat­te West Ham ga­ester­nes for­svar un­der no­get, der lig­ne­de et pres. Da var det na­tur­lig­vis alt for sent.

Sout­hamp­tons an­det mål faldt ef­ter godt en ti­mes spil, da Dus­an Ta­dic score­de ef­ter kvik­ke kom­bi­na­tio­ner. Ind­skif­te­de Ja­mes WardProw­se sør­ge­de i over­ti­den for, at Sout­hamp­ton vandt med 3-0, da hjem­me­hol­dets for­svar igen var split­tet for al­le vin­de.

West Ham er tred­jesidst med tre po­int. Sout­hamp­ton ryk­ker op som num­mer ni med ot­te po­int. Man­che­ster Ci­ty fø­rer med mak­si­mum­po­int ef­ter seks kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.