MO­GENS LYKKETOFT

BT - - NYHEDER -

Født: 9. ja­nu­ar 1946 i Kø­ben­havn 1981: Valgt før­ste gang som fol­ke­tings­med­lem for Kø­ben­havns Amt 1981-82: Skat­te­mi­ni­ster i An­ker Jør­gen­sens re­ge­ring 1993-2000: Fi­nans­mi­ni­ster, ef­ter at han i sam­ar­bej­de med Poul Nyrup Ras­mus­sen hav­de kup­pet Svend Auken i 1992. Fik suc­ces med at rette op på dansk øko­no­mi og skabt nye ar­bejds­plad­ser un­der kri­sen ud fra den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske sam­funds­mo­del 2000-2001: Uden­rigs­mi­ni­ster 2001–2005: For­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ef­ter at han hav­de kup­pet Nyrup i sam­ar­bej­de med Ritt Bjer­re­gaard og Svend Auken. Men han blev ikke en suc­ces som for­mand. Da han tab­te til An­ders Fogh Ras­mus­sen, gik han af som for­mand, og bil­le­der­ne af en grå­d­kvalt Met­te Fre­de­rik­sen på val­gaf­te­nen står stadig på net­hin­den. Han for­søg­te at få hen­de til at over­ta­ge ef­ter ham, men hun var ikke pa­rat.

2012- 2015: For­mand for Fol­ke­tin­get, ef­ter at Helle Thor­ning-Sch­midt hav­de for­bi­gå­et ham til en mi­ni­ster­post

2015–2016: For­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.