POLITI: VI SVIG­TER

BT - - NYHEDER -

LOV OG ORDEN og til­ga­en­ge­lig overalt,« si­ger Tom St­ef­fen­sen.

På Fyn er an­tal­let af voldssager ste­get med 26,1 pct. i før­ste kvar­tal 2016 i for­hold til før­ste kvar­tal 2015. Des­u­den er an­meld­te rø­ve­ri­er til­sva­ren­de ste­get 24 pct.

»Vi op­le­ver fle­re an­mel­del­ser og har fa­er­re ha­en­der. Det be­ty­der, at der er me­get travlt, og at der der­med er ting, der ik­ke al­tid bli­ver gjort godt nok. Helt ba­nalt be­ty­der det, at når en kol­le­ga står i Rød­by el­ler i Kø­ben­havn, så kan ved­kom­men­de ik­ke va­e­re på Fyn. Og så må man la­de no­get lig­ge,« si­ger St­ef­fen Dau­gaard, for­mand for Fyns Po­li­ti­for­e­ning. Han ud­dy­ber: »Hvis det er en kol­le­ga, der til dag­lig ar­bej­der med vold, vil det va­e­re en volds­sag, der må bli­ve lig­gen­de. Er det én, der ar­bej­der med dy­re­vel­fa­erd, må dét om­rå­de ned­pri­o­ri­te­res.« Bag­ud med al­ting I Nord­jyl­lands Politi er man li­ge nu bag­ud med al­ting, og for­mand for Nord­jyl­lands Po­li­ti­for­e­ning Jens Jør­gen Møl­ler Ni­el­sen for­kla­rer, at der fo­re­ta­ges en ben­hård pri­o­ri­te­ring af sa­ger­ne:

»Det er ty­pisk min­dre sa­ger, der må op­gi­ves. Det kan va­e­re f.eks. et ind­brud, der bli­ver re­gi­stre­ret, men hen­lagt, for­di der ik­ke er tid til det,« si­ger Jens Jør­gen Møl­ler Ni­el­sen.

Tom St­ef­fen­sen til­fø­jer, at de nye gra­en­se­op­ga­ver kom­mer oven i en mas­siv over­ar­bejds­puk­kel.

»Vi har i ho­ved­be­sty­rel­sen (i Po­li­ti­for­bun­det, red.) li­ge talt om, at der sid­ste år var 1.000 mand, der kun­ne sen­des hjem i et år på grund af op­spa­ret fri­hed, alt in­klu­si­ve. Sam­ti­dig har vi nu få­et fle­re op­ga­ver. For at få ned­bragt over­ar­bejds­ti­mer er man be­gyndt at kø­be po­li­ti­be­tjen­te­nes over­ar­bej­de. Men det be­ty­der, at over­be­la­ste­de betjente sen­des på ar­bej­de i bå­de skar­pe så­vel som al­min­de­li­ge si­tu­a­tio­ner. Det er og­så fru­stre­ren­de.« Mang­ler res­sour­cer For­mand for Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti­for­e­ning Kaj Ras­mus­sen kan og­så nik­ke gen­ken­den­de til, at ter­ror- og gra­en­se­be­vogt­ning har haft kon­se­kven­ser for det dag­li­ge ar­bej­de. Hos ham er volds­an­mel­del­ser­ne sam­ti­dig ste­get med 46 pro­cent fra 202 i før­ste kvar­tal 2015 til 295 i det­te års før­ste tre må­ne­der.

»Vi er re­du­ce­ret med na­e­sten 100 betjente over de se­ne­ste godt to år. Vi na­er­mer os 500 betjente i dag, og tid­li­ge­re var vi ca. 600. En så stor ned­gang har selv­føl­ge­lig en klar kon­se­kvens for sags­be­hand­lin­gen ge­ne­relt,« si­ger Kaj Ras­mus­sen og fort­sa­et­ter:

»Der har tid­li­ge­re va­e­re skre­vet om, at voldssager ta­ger la­engst tid for politiet på Sydsja­el­land. Det er jo et ud­tryk for, at vi mang­ler res­sour­cer til at sa­et­te ind.« Politiet er li­ge nu pres­set til det yder­ste. Sam­ti­dig med at po­li­tik­red­se­ne skal sen­de betjente til gra­en­se­be­vogt­ning, sti­ger kri­mi­na­li­te­ten fle­re ste­der i lan­det. Det vil va­e­re helt i strid med Ven­stres rets­op­fat­tel­se, hvis voldssager bli­ver ned­pri­o­ri­te­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.