Ven­stres retsord­fø­rer er over­ra­sket

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TISK AN­SVAR I re­ge­rings­par­ti­et Ven­stre er retsord­fø­rer Pre­ben Bang Hen­rik­sen over­ra­sket over, at voldssager li­ge nu må ud­sky­des på grund af gra­en­se­be­vogt­ning. »Jeg for­ven­ter san­de­lig ik­ke, at voldssager hø­rer til de sa­ger, der bli­ver ned­pri­o­ri­te­ret. Det vil va­e­re helt nyt for mig. Jeg er ind­for­stå­et med, at den en­kel­te po­li­ti­di­rek­tør er nødt til at fo­re­ta­ge si­ne pri­o­ri­te­rin­ger, men det vil va­e­re helt i strid med Ven­stres rets­op­fat­tel­se, hvis voldssager bli­ver ned­pri­o­ri­te­ret,« si­ger Pre­ben Bang Hen­rik­sen.

»Nu vil jeg ik­ke gå he­le straf­fe­re­gi­stret igen­nem for at si­ge, hvad der skal ned­pri­o­ri­te­res. Det må den en­kel­te po­li­ti­di­rek­tør selv dis­po­ne­re over. Men jeg kan si­ge, at voldssager er no­get, som jeg i hvert fald ik­ke for­ven­ter ned­pri­o­ri­te­ret.«

Pre­ben Bang Hen­rik­sen er­ken­der, at politiet li­ge nu er un­der pres og har va­e­ret det i det se­ne­ste halvan­det år.

»Det skyl­des ter­ror og si­tu­a­tio­nen om­kring gra­en­sen. Hvis vi i det se­ne­ste halvan­det års tid hav­de kun­net dri­ve en po­li­ti­mand me­re op af jor­den, så hav­de vi gjort det. Så jeg +27% +13% +12% er ik­ke blind for, at po­li­ti­fol­ke­nes res­sour­cer sa­et­tes på en gan­ske vold­som prø­ve i den­ne tid,« si­ger Pre­ben Bang Hen­rik­sen. ’Vi ar­bej­der på sa­gen’ Han un­der­stre­ger, at re­ge­rin­gen og­så ta­ger si­tu­a­tio­nen se­ri­øst.

»Vi ar­bej­der på sa­gen. Jeg hen­vi­ser til vo­res po­li­ti­for­lig med hjem­me­va­erns­løs­nin­gen, som har fri­gjort 125 år­sva­erk fra gra­en­sen, og til den lø­ben­de om­struk­tu­re­ring af po­li­ti­folk fra me­re pas­siv be­ska­ef­ti­gel­se til ak­tiv tje­ne­ste. Og en­de­lig et øget op­tag på po­li­tisko­len. Så på lidt la­en­ge­re sigt lys­ner si­tu­a­tio­nen rundt om i po­li­tik­red­se­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.