Hi­sto­risk ho­tel ae­dt af flam­mer­ne

BT - - NYHEDER -

BRANDTOMT

En gravid kvin­de blev ef­ter­føl­gen­de kørt til ob­ser­va­tion på ho­spi­ta­let, men el­lers slap al­le ga­e­ster og per­so­na­le uskad­te fra bran­den. Nog­le af ga­ester­ne fandt i lø­bet af nat­ten selv lo­gi, mens re­sten blev ind­lo­ge­ret på det na­er­lig­gen­de Røn­nes Ho­tel i Slet­te­strand, få ki­lo­me­ter va­ek fra Svinkløv Ba­de­ho­tel.

I går ef­ter­mid­dag stod damp­sky­er­ne sta­dig op fra brandt­om­ten, mens brand­fol­ke­ne var i gang med det sid­ste sluk­nings­ar­bej­de.

59 mand fra brand­sta­tio­ner­ne i Pan­d­rup, Brovst og Fjer­rits­lev samt fra Be­red­skabs­sty­rel­sen i Thi­sted var i nat­tens løb i ak­tion mod flam­mer­ne, men de kun­ne in­tet stil­le op. Dan­marks stør­ste tra­e­hus Svinkløv Ba­de­ho­tel var Dan­marks stør­ste tra­e­hus, og da først il­den hav­de få­et fat, var der ik­ke an­det at gø­re end at for­hin­dre flam­mer­ne i at spre­de sig til de om­kring­lig­gen­de klit­ter, der kun tog min­dre ska­de.

Fle­re lo­ka­le forta­el­ler og­så til BT, at il­den i lø­bet af nat­ten ly­ste op på nat­te­him­len fle­re ki­lo­me­ter va­ek.

Da­gen igen­nem var man­ge hund­re­de lo­ka­le bor­ge­re og tro­fa­ste ga­e­ster for­bi ho­tel­let for at se brandt­om­ten med eg­ne øj­ne. Fle­re af dem kun­ne ik­ke skju­le tå­rer­ne over sy­net.

Én af dem er An­net­te Wint­lev. Hun har va­e­ret bo­sid­den­de i Bel­gi­en gen­nem 28 år, men fa­mi­li­en har som­mer­hus i lo­ka­l­om­rå­det, og hver som­mer har hun fejret sin fød­sels­dag på det iko­ni­ske ba­de­ho­tel.

»Der er in­tet an­det sted som det her i Dan­mark, og nu er det her ik­ke me­re. Det er så trist, at det ik­ke er til at fat­te. Jeg har tu­det over nyhe­den, li­ge si­den jeg hør­te om det i mor­ges. Det kan godt va­e­re, at ejer­ne be­slut­ter at byg­ge det op igen, men det bli­ver al­drig det sam­me,« sag­de hun til BT.

Brandår­sa­gen var i af­tes end­nu ik­ke klar­lagt, men det står fast, at bran­den op­stod i køk­ke­net i ho­tel­lets ka­el­der. Her­fra spred­te den sig hur­tigt til stu­en og før­stesa­len, så he­le ho­tel­let stod i flam­mer in­den for en ti­mes tid.

Va­ert­spar­ret Lou­i­se og Ken­neth Toft-Han­sen over­tog drif­ten af ba­de­ho­tel­let så sent som sid­ste år ef­ter den man­ge­åri­ge ejer Li­se Em­borg, og der­med nå­e­de par­ret kun at få én sa­e­son i spid­sen for ba­de­ho­tel­let, in­den det blev forta­e­ret af flam­mer­ne. ’Vi har in­tet til­ba­ge’ »Vi har me­get travlt med at ta­ge os af vo­res ga­e­ster og vo­res per­so­na­le,« lød den kort­fat­te­de be­sked fra en ty­de­ligt be­rørt Ken­neth Toft-Han­sen, da BT fan­ge­de ham på te­le­fo­nen i går mor­ges.

På ho­tel­lets hjem­mesi­de har par­ret of­fent­lig­gjort en kort­fat­tet be­sked:

»Vi for­sø­ger li­ge nu at få styr på alt det prak­ti­ske og er i sa­gens na­tur me­get på­vir­ke­de af nat­tens be­gi­ven­he­der. Hel­dig­vis er in­gen kom­met til ska­de, men vo­res pa­pi­rer og ar­ki­ver bra­end­te sam­men med ho­tel­let og vi har in­tet til­ba­ge.« Det er så trist, at det ik­ke er til at fat­te. Jeg har tu­det over nyhe­den, li­ge si­den jeg hør­te om det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.