’Det er så trist’

BT - - NYHEDER -

SVINKLØVS HI­STO­RIE Svinkløv Ba­de­ho­tel Ho­tel­let blev teg­net af den kon­ge­li­ge byg­nings­in­spek­tør Ej­nar Pa­ck­ness og er op­ført na­e­sten ude­luk­ken­de i trae. Det lå midt i klit­ter­ne, godt 200 me­ter fra strand­kan­ten. Op­rin­de­ligt var der kun 14 va­e­rel­ser. Ho­tel­let blev om­byg­get fle­re gan­ge. I 1933 kom der et an­neks til den op­rin­de­li­ge byg­ning, og i 1934 stod ba­de­ho­tel­let, som man ken­der det i dag, med 36 va­e­rel­ser fa­er­digt. Carl Brix Kron­borg drev ho­tel­let frem til sin død i 1959, hvor­ef­ter hans hu­stru, Eb­ba, tog over. I 1970 over­tog El­se og Eb­be Sø­ren­sen ho­tel­let, som de drev frem til 1987, hvor Bjørn og Ne­te Bil­gram over­tog. Den ho­tel- og kok­keud­dan­ne­de Li­se Em­borg over­tog ste­det i 1994. Det var Em­borg, der sat­te fo­kus på ho­tel­lets køk­ken. I 2009 an­kom Ken­neth Toft-Han­sen til Svinkløv som køk­ken­chef, og ef­ter 2015-sa­e­so­nen over­tog Lou­i­se og Ken­neth Toft-Han­sen Svinkløv Ba­de­ho­tel fra Li­se Em­borg. MAN­GE MINDER Man­ge hund­re­de per­so­ner lag­de i lø­bet af i går vej­en for­bi den sør­ge­li­ge brandtomt. AE­g­te­par­ret Sus­an­ne og Kjell Wal­lin har i man­ge år va­e­ret tro­fa­ste ga­e­ster på Svinkløv Ba­de­ho­tel – f.eks. i for­bin­del­se med bryl­lups­da­ge. Men ba­de­ho­tel­let har for dem og­så va­e­ret et fast indslag, når ga­e­ster skul­le vi­ses rundt i Nord­jyl­land. Der­for var de na­tur­lig­vis tri­ste over det syn, der mød­te dem.

»Svinkløv var jo et helt unikt sted, og det er så trist, så trist, at det ik­ke er her me­re. Vi har fejret bryl­lups­da­ge her og va­e­ret til kon­cer­ter her. Det var så­dan et sted, man tog ga­e­ster med hen, for­di de ba­re skul­le se det. Og nu er det va­ek. Det bli­ver man trist af at ta­en­ke på,« si­ger Sus­an­ne Wal­lin.

AE­g­te­par­ret bor i Sven­strup syd for Aal­borg, men har som­mer­hus i lo­ka­l­om­rå­det, og Sus­an­ne Wal­lin er kom­met på Svinkløv Ba­de­ho­tel si­den barns­ben. Der­for smer­te­de det dem at se de ry­gen­de ru­i­ner.

»Selv­om ho­tel­let bli­ver byg­get op igen, så bli­ver det jo ik­ke det sam­me som før. Der var de hvid­ma­le­de tra­e­gul­ve, og hver en spi­sestue hav­de sin egen far­ve på va­eg­ge­ne og en helt spe­ci­el stem­ning. Det bli­ver sva­ert at gen­ska­be,« si­ger Kjell Wal­lin.

blev op­ført i 1925 af dansk-ame­ri­ka­ne­ren Carl Brix Kron­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.