Ka­ta­stro­falt regn­skab for af­falds­an­la­eg

BT - - NYHEDER -

Pro­ble­mer­ne på ho­ved­sta­dens nye af­falds­an­la­eg, Ama­ger Bak­ke, har ført til, at sel­ska­bet bag pre­sti­ge­an­la­eg­get har bog­ført en ne­ga­tiv egen­ka­pi­tal på 1,5 mia. kr., skri­ver Fi­nans. Tal­let frem­går af et hidtil skjult års­regn­skab for 2015, som Fi­nans har få­et ak­tind­sigt i.

La­ve el­pri­ser og fal­den­de af­falds­ma­eng­der har øde­lagt øko­no­mi­en for Ama­ger Bak­ke. Det kom­mu­nalt eje­de sel­skab Ama­ger Res­sour­ce­cen­ter (ARC) har der­for nedskre­vet va­er­di­en af an­la­eg­get med 2,2 mia. kr. Det har på et år sendt egen­ka­pi­ta­len fra 705 mio. kr. til mi­nus 1,5 mia. kr.

Fi­nans har tid­li­ge­re af­da­ek­ket, at an­la­eg­get har va­e­ret tru­et af et lang­sig­tet tab på 1,9 mia. kr. Regn­ska­bet ka­ster for før­ste gang lys over, hvor­dan de dår­li­ge frem­tids­ud­sig­ter har ramt sel­ska­bet her og nu. Adm. di­rek­tør Ul­la Rött­ger har ik­ke øn­sket at la­de sig in­ter­viewe, men di­rek­tio­nen op­ly­ser, at va­er­di­en af an­la­eg­get er op­skre­vet igen, ef­ter at po­li­ti­ker­ne for tre uger si­den vedt­og en red­nings­plan, der gi­ver mu­lig­hed for at im­por­te­re af­fald fra ud­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.