Rejst på tid­lig eft

BT - - NYHEDER -

den tid­li­ge ef­ter­års­fe­rie bag på hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

»Det er ik­ke et tids­punkt, hvor hun ple­jer at hol­de fe­rie. Det er ret us­a­ed­van­ligt. Men der kan selv­føl­ge­lig va­e­re man­ge pri­va­te grun­de til, at hun ger­ne vil af sted nu,« vur­de­rer han.

Han til­fø­jer, at Dron­nin­gen el­lers hol­der min­dre fe­rie end man­ge an­dre. Kunst­hånd­va­erk og ud­stil­lin­ger Og­så hi­sto­ri­ker Jon Bloch Skip­per fin­der tids­punk­tet aty­pisk:

»Mig be­kendt er det ik­ke et tids­punkt, hvor hun ple­jer at hol­de fe­rie.«

Til gen­ga­eld har han et bud på, hvor­dan en ide­el fe­rie ser ud for ma­jesta­e­ten.

»Jeg har ind­tryk af, at hun bru­ger me­get tid på sit kunst­hånd­va­erk og ta­ger det med sig rundt. Og el­lers tror jeg, hun hol­der me­get af at se ud­stil­lin­ger, som der må­ske ik­ke li­ge er tid til, når hun er på of­fi­ci­elt be­søg,« ly­der ga­et­tet.

Dron­nin­gens na­e­ste of­fi­ci­el­le op­ga­ve fin­der sted på søn­dag 2. ok­to­ber, hvor hun del­ta­ger i en fest­g­ud­stje­ne­ste i for­bin­del­se med genåb­nin­gen af slotskir­ken i Wit­ten­berg. Dron­ning Mar­gret­he har bro­de­ret et nyt an­te­pen­di­um – et styk­ke stof til al­ter­bor­det – til kir­ken i an­led­ning Vin­ter i Nor­ge af Re­for­ma­tions­ju­bila­e­et i 2017, der bli­ver af­slø­ret sam­me dag.

Jon Bloch Skip­per ga­et­ter på, at Dron­nin­gen kan ha­ve valgt at la­eg­ge et par fe­ri­e­da­ge net­op i Tys­kland.

»Det er ik­ke unor­malt, at dron­ning Mar­gret­he har et par fri­da­ge før el­ler ef­ter et of­fi­ci­elt be­søg, så hun har lej­lig­hed til at se nog­le ting, hun el­lers ik­ke når,« for­kla­rer han.

Det vi­des ik­ke, om prins Hen­rik hol­der sin ko­ne med sel­skab på fe­ri­en. Sik­kert er det dog, at den roy­a­le pen­sio­nist lør­dag åb­ne­de en ud­stil­ling med si­ne eg­ne skul­p­tu­rer på Cen­tro Cul­tu­ral An­dratx på Mall­orca, der til­hø­rer hans go­de ven­ner Pa­tri­cia og Ja­cob As­ba­ek. Så til søs!

Der er godt nok ik­ke me­get fe­rie over Dron­nin­gens tra­di­tions­ri­ge tog­ter rundt i Dan­mark med kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog, men hun må da si­ges at kom­me rundt i lan­det. Ba­re i år har Ma­jesta­e­ten be­søgt Fa­e­rø­er­ne i fi­re da­ge i ju­ni samt i alt fem dan­ske kom­mu­ner i hhv. ju­ni og sep­tem­ber.

I man­ge år var det fast tra­di­tion, at dron­ning Mar­gret­he tog på lan­grend i Nor­ge. Da prin­ser­ne var små, var de med sam­men med he­le den nor­ske kon­ge­fa­mi­lie. Se­ne­re nø­je­des hun med at dyr­ke den ak­ti­ve fe­rie med sin nor­ske dron­nin­ge­kol­le­ga, Sonja, men i dag er hel­bre­det ik­ke til den ty­pe fy­si­ske ud­fol­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.