De kon­ge­li­ge vi­ka­rer

BT - - NYHEDER -

RIGSFORSTANDER Når dron­ning Mar­gret­he er bort­rejst, er det som ho­ved­re­gel kron­prins Fre­de­rik, der tra­e­der i sin mors sted som re­gent. Er og­så han ude at rej­se, kan man bli­ve nødt til at fin­de en an­den roy­al vi­kar, der får den for­nem­me ti­tel rigsforstander. To per­so­ner har de se­ne­ste man­ge år ud­ført hver­vet – prins Jo­a­chim og prin­ses­se Be­ne­dik­te. Men fak­tisk er det slet ik­ke et krav, at en rigsforstander er kon­ge­lig af fød­sel. Det forta­el­ler hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert Jon Bloch Skip­per.

»Det kan i prin­cip­pet va­e­re hvem som helst. Der kra­e­ves kun tre ting af en rigsforstander: at man er en myn­dig, dansk stats­bor­ger, med­lem af den evan­ge­lisk-lut­her­ske kir­ke, og at man vil skri­ve un­der på, at man vil over­hol­de Dan­marks ri­ges grund­lov,« ly­der det fra hi­sto­ri­ke­ren. Prins Hen­rik kan og­så vi­ka­ri­e­re Han til­fø­jer, at det dog som of­test er en ar­ve­be­ret­ti­get, men det var ik­ke til­fa­el­det i 1972. »Da kong Fre­de­rik 9. dø­de, var Dron­nin­gen blot 31 år og hav­de to små søn­ner, der ik­ke var myn­di­ge. Og hen­des lil­le­sø­ster Be­ne­dik­te var i fuld gang med at stif­te fa­mi­lie i Tys­kland, så i ste­det pe­ge­de man på dron­ning In­grid som rigsforstander, for­di hun hav­de haft stor ind­fly­del­se på sin mand i hans re­ge­rings­tid,« forta­el­ler Jon Bloch Skip­per. Som­mer på slot­tet I 1974 køb­te Re­gent­par­ret det fran­ske slot Château de Cayx på eg­nen, hvor prins Hen­rik er op­vok­set. Dron­nin­gen til­brin­ger et par uger på slot­tet hvert år i au­gust, hvor hun isa­er hol­der me­get af at gå på mar­ke­det i den na­er­lig­gen­de by Ca­hors. Frem til 2008 holdt Mar­gret­he og Hen­rik hvert år pres­se­mø­de un­der de­res be­søg.

»Ja, det kun­ne han sag­tens,« ly­der sva­ret.

I dis­se da­ge, hvor dron­ning Mar­gret­he er bort­rejst, var det dog først søn­nen Jo­a­chim, der var rigsforstander 23. sep­tem­ber. Der­na­est over­tog sto­re­bror som re­gent fra 24. og frem til og med i går. I dag rej­ser han så til New York sam­men med kron­prin­ses­se Mary, og her over­ta­ger prin­ses­se Be­ne­dik­te så frem til 1. ok­to­ber, hvor Fre­de­rik er til­ba­ge.

»Ja, en gang imel­lem kan det jo va­e­re sva­ert at få pus­le­spil­let til at gå op,« ly­der det med et grin fra Bloch Skip­per. En gang imel­lem kan det jo va­e­re sva­ert at få pus­le­spil­let til at gå op Stor­by­s­hop­ping i Lon­don Selv­om hun nok kun­ne få an­dre til at gø­re det for sig, så hol­der dron­ning Mar­gret­he me­get af selv at kø­be si­ne ju­le­ga­ver. Og det gør hun va­nen tro i Lon­don, hvor hun ple­jer at hol­de en lil­le uges fe­rie i slut­nin­gen af novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.