Gri­ben­de far­vel til Sa­ra

BT - - NYHEDER -

BISAETTELSE dre ste­der end li­ge net­op her. Det he­le er som en dår­lig film – et ma­re­ridt – men en drøm, som man våg­ner af. Så­dan er det desva­er­re ik­ke. Sa­ra er død. Til­ba­ge står vi al­le med et ’hvor­for?’, og det er, som om man vil tvin­ge det me­nings­lø­se til at gi­ve me­ning. Sa­ras død er me­nings­løs. Men hen­des liv var der­i­mod fyldt med me­ning. Al­le jer, der er kom­met her i dag, vid­ner jo net­op om, at hen­des liv har gi­vet me­ning, mas­ser af ind­hold og gla­e­de i je­res liv. Og uan­set at Sa­ra er død alt, alt for tid­ligt, så var det et helt liv.

Jeg ved, at Sa­ra var et el­sket barn. En glad pi­ge med et lyst sind, som spred­te gla­e­de og ly­ste op, hvor hun kom,« lød det blandt an­det fra Ja­ne From­berg.

Mindst li­ge så sta­er­ke og ved­kom­men­de ord kom fra Sa­ra Huus Linds sto­re­bror Benja­min, som mod slut­nin­gen af bisa­et­tel­sen rej­ste sig og stil­le­de sig op ved si­den af sin søsters ki­ste. ’Vi står sam­men’ »Man­ge tak til jer al­le sam­men, for­di I er kom­met. Det vil­le Sa­ra ha­ve sat stor pris på. Hun kan se det derop­pe fra,« sag­de han. Og fort­sat­te:

»Sa­ra, el­ske­de søs – du var der al­tid for mig, hvis der var det mind­ste. Så stod du der med det sam­me og sag­de: ’Den kla­rer jeg!’. Jeg har sta­dig ik­ke rig­tig for­stå­et, hvad der er sket. Men jeg ved, at du vå­ger over os, og at du si­ger: ’I skal ik­ke gra­e­de’. Jeg lover, at jeg nok skal pas­se på mor og far og hol­de dem op­pe i den her sva­e­re tid. Vi står sam­men som fa­mi­lie,« sag­de han, in­den han sat­te sig stil­le ned ved sin mors si­de og fik en trø­sten­de arm om­kring sig, mens tå­rer­ne fik frit løb.

Ved den smuk­ke bisaettelse lå sor­gen i sa­gens na­tur tungt over de man­ge frem­mød­te. Som dog al­li­ge­vel – helt i Sa­ra Huus Linds ånd – fik no­get me­re lyst og let at for­la­de ka­pel­let på, da der fra en med­bragt ghet­tobla­ster blev spil­let Kim Lar­sens un­der­fun­di­ge ’Hal­le­luja’, hvor na­tio­nalskjal­den, som Sa­ra selv holdt så me­get af, syn­ger om, at dø­den er en il­lu­sion, og at den blomst, der vis­ne­de i går, nok skal kom­me igen til na­e­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.