’ ’

BT - - NYHEDER -

ik­ke no­get pro­blem ger­ne at vil­le fin­de en mand, men det bli­ver be­skre­vet, som om styr­ken ik­ke er i hen­de selv, men at den skal ska­bes gen­nem man­den – han skal red­de hen­de. Sam­ti­dig bli­ver Brid­get Jo­nes be­skre­vet som mo­dig, for­di hun er but­tet, men i vir­ke­lig­he­den er hun jo ba­re helt nor­mal, og som kvin­der er flest.

DET ER SELV­FØL­GE­LIG DET ER SPAENDENDE

Det er en ha­em­sko, hvis kvin­der ta­ger sig selv alt for al­vor­ligt.

at ta­le om Brid­get Jo­nes-fil­me­ne, for­di det er film, som har fyldt ek­stremt me­get for min ge­ne­ra­tion af kvin­der og der­for har va­e­ret med til at teg­ne et bil­le­de af, hvor­dan man skal va­e­re. Det ae­r­grer mig, at der ik­ke bli­ver gjort op med de ste­reo­ty­pe mål, som sta­dig er prin­sen på den hvi­de he­st, slan­ke­ku­re og mad­lav­nings­kur­ser. I ste­det bur­de der bli­ve sendt et sig­nal til un­ge kvin­der om, at man ik­ke be­hø­ver ha­ve min­dre­va­erd, ik­ke be­hø­ver at ta­be sig, og at det er fedt, at man går op i sit ar­bej­de.

mig selv fe­mi­nist, men hvert år på kvin­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag er der en jour­na­list, der rin­ger og spør­ger, om jeg vil si­ge et el­ler an­det, og nu er jeg be­gyndt at si­ge, at det vil jeg ik­ke. Jeg or­ker ik­ke an­dre kvin­ders vre­de. Jeg or­ker ik­ke, hvis jeg kom­mer til at si­ge, at jeg godt kan li­de at gå med neg­lel­ak, så er der nog­le, der bli­ver ra­sen­de. Det er selv­føl­ge­lig, for­di kvin­der har skul­let ka­em­pe i år­hund­re­der, at de er nødt til at stå stejlt nog­le gan­ge, men hvis man ik­ke kan få lov til at fjol­le lidt og slap­pe af, så bli­ver det he­le en smu­le trist. Det er jo hel­ler ik­ke fast pensum at se ’Brid­get Jo­nes’ - man kan og­så ba­re se ’Dum Dum­me­re’ og se, hvor idi­o­ti­ske AL­LE ma­end er ...

JEG VIL KAL­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.