DE UN­GE SKAL DA OG­SÅ LA­E­SE BØ­GER

BT - - NYHEDER -

Det går sam­me vej for tv-sta­tio­ner­ne som pa­pira­vi­ser­ne – sat lidt hårdt op: Se­er­ne og la­e­ser­ne dør, mens der kom­mer for­svin­den­de få til. Og hvad skal det ik­ke en­de med, når de un­ge ba­re stir­rer ned i hånd­fla­der­ne? For­le­den gik min dat­ter ind i en lyg­te­pa­el midt i en snap – langt­fra Po­ke­mon Go. Alt imens gym­na­si­ela­e­re­re skri­ver kro­nik­ker om gym­na­sie­e­le­ver, der hver­ken gi­der la­e­se lit­te­ra­turklas­si­ke­re el­ler over­ho­ve­det kan hol­de kon­cen­tra­tio­nen la­en­ge nok til at sta­ve sig igen­nem et ka­pi­tel i en bog.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Jeg er klar over, at ene­ta­ler­ne på YouTu­be, an­tal­let af føl­ge­re og an­non­ce­ma­eng­den er the shi­it

MI­NE BØRN PÅ 12 og 14 ser stort set al­drig fjern­syn. Ik­ke fri­vil­ligt i hvert fald. Jo, de strea­mer DR-pro­gram­mer, ser Net­flix og TV2Play på mo­bi­ler­ne. Men de ser ik­ke flow-tv. Kun en sja­el­den fod­bold­kamp med mig. Egent­lig ser jeg hel­ler ik­ke så po­k­kers me­get an­det ud over sport. Men lør­dag af­ten blev jeg tvangsind­lagt til flow-ud­ga­ven – af yng­ste­dat­te­ren så­ma­end. Fem kvar­ters li­ve-tv på 3+ med hyl­dest af al­le YouTu­ber­ne: awards­howet ’Guldt­u­ben’. Na­tur­lig­vis sam­sendt med YouTu­be. MADS FUGLEDE, DEN OF­FI­CI­EL­LE MEDIEVERDEN gav for­melt op. El­ler lidt i sjov, da tid­li­ge­re TV3-va­ert og nu­va­e­ren­de P3-re­dak­tør Adam Du­vå Hall ind­t­og sce­nen for at over­ra­ek­ke den før­ste pris – i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, hvor ’Guldt­u­ben’ gan­ske sym­bolsk blev af­vik­let. Med det let­te­re sar­ka­sti­ske sta­te­ment som ind­led­ning: »Vi over­gi­ver os – I har vun­det.« EF­TER MIN BEDSTE over­be­vis­ning var showet me­ga-elen­digt, men de un­ge er ’får­king’ li­geg­la­de. Og­så med, hvad jeg sy­nes. Jeg hør­te hel­ler ik­ke det he­le, for yng­sten plud­re­de uaf­la­de­ligt om den ene og an­den no­mi­ne­re­de, hvad de hver isa­er kun­ne og i det he­le ta­get me­ga-me­ga-med-me­ga-på. Der er en grund til, at jeg ka­ef­ter op, når mo­bi­ler­ne er løs uden hø­re­te­le­fo­ner i hu­set. Jeg or­ker ik­ke de langstrak­te ey­e­li­ner-pra­e­sen­ta­tio­ner el­ler så­kald­te ind­købs-hauls sendt fra bør­ne­va­e­rel­ser i Fre­de­riks­havn, fra Fre­de­riks­berg el­ler Fre­de­ri­cia. Pri­vat-pirat-’P4iP1’ på ’Tva­ers’ af he­le lan­det. Men jeg er klar over, at ene­ta­ler­ne på YouTu­be, an­tal­let af føl­ge­re og an­non­ce­ma­eng­den er the shi­it. Og Kurt Las­sen, in­gen kan stop­pe de dyg­ti­ge un­ge men­ne­sker, for det er de jo. Til alt, hvad de kan kom­me i na­er­he­den af af di­gi­tal bru­ger­fla­de, mens vi an­dre hal­ser ef­ter ved ta­ster­ne og skri­ver langt. Li­ge­som nu. LIDT DEN MODSATTE for­nem­mel­se af at sid­de og se ’Top­pen af Pop­pen’ på TV2, som jeg så hel­ler ik­ke gør på flow, for­di jeg ik­ke kan la­de va­e­re med at se en uge frem og nap­pe snig­pre­mi­e­ren på TV2Play, og der­for hel­ler ik­ke er sla­ve af tids­punk­tet. At sva­el­ge i for­ti­dens mu­si­kal­ske op­va­ekst i ny­for­tolk­ning og godt sel­skab, mens frem­ti­dens YouTu­be­un­der­hold­ning er så skra­em­men­de me­get ude af min kon­trol. Og ’Guldt­u­ben’ vil gå sin sej­r­ri­ge gang igen na­e­ste år. I år var Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter ud­solgt så hur­tigt, at det må­ske gi­ver bed­re me­ning at ta­ge Boxen el­ler den nye Roy­al Are­na i brug na­e­ste år. MEN HEY, I ta­ger in­gen ska­de af at la­e­se en bog. At la­e­se lidt la­en­ge­re sam­men­ha­en­gen­de af­snit end stac­ca­to-mes­sen­ger-emo­ji-lingo og li­ge ven­de YouTu­be og snap­chat­ten ryg­gen en ti­me el­ler to. El­lers pud­ser vi nog­le sko­lela­e­re­re på jer...

USA-ana­ly­ti­ker, Dansk For­mu­eple­je

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.