’Fra hus­mor til po­p­stjer­ne på en-to-tre’

Le­ne Ny­strøm, Sø­ren Ra­sted og René Dif er klar til at ’eks­plo­de­re’. Og den­ne gang skal un­ger­ne med for at op­le­ve far og mor på sce­nen som Aqua

BT - - NYHEDER -

GENSYN

»For mig er det jo ren luksus, at jeg har mu­lig­hed for at va­el­ge. Vi bor på lan­det, og jeg har valgt at bru­ge rig­tigt me­get tid med mi­ne børn og min fa­mi­lie, og hol­der mig me­get til­ba­ge­truk­ket det me­ste af ti­den. Men jeg har alt­så be­hov for at eks­plo­de­re en gang imel­lem. Ud af jog­ging­buk­ser­ne og af med mor­gen­hå­ret, og så ba­re va­e­re po­p­stjer­ne og di­va,« si­ger Le­ne Ny­strøm, mens hen­des mand gri­ner højt og nik­ker:

»Og i al be­ske­den­hed sy­nes jeg, at vi sta­dig har en al­der, hvor det ik­ke ser helt dumt ud end­nu.«

»Ja, som Erin Brokowich si­ger: ’Så la­en­ge jeg har én røv og ik­ke to, så gør jeg, hvad fan­den jeg vil’.«

Sid­ste gang Aqua op­t­rå­d­te sam­men, var til kon­cer­ter i Au­stra­li­en og New Ze­aland i 2012, og egent­lig skul­le de ha­ve holdt en kor­te­re pau­se. Men den blev fi­re år lang. Bør­ne­ne syn­tes, det var pin­ligt Le­ne Ny­strøm har haft 11 ho­ved­rol­ler pri­ma­ert i nor­ske film og tv-se­ri­er og for­føl­ger en kar­ri­e­re som sku­e­spil­ler, mens Sø­ren Ra­sted pas­ser sit eget stu­die, pro­du­ce­rer pla­der og dyr­ker sin egen suc­ces med po­p­duo­en ’Hej Ma­te­ma­tik’ sam­men med nevø­en Ni­co­laj.

Imens er René Dif ble­vet ud­dan­net kok og ar­bej­der med sit rul­len­de re­stau­rant­pro­jekt, Food Truck.

Og så er der li­ge børn og fa­mi­lie oveni. René Diff har dat­te­ren Ma­bel på ot­te og en lil­le på tre, mens Sø­ren Ra­sted og Le­ne Ny­strøm sam­men har dat­te­ren In­dia på 11 og søn­nen Bil­ly på 10. Og til na­e­ste år skal un­ger­ne med på tur­ne for at se, hvad det var, far og mor hav­de gang i, den­gang de tur­ne­re­de klo­den rundt og solg­te over 30 mil­li­o­ner pla­der.

»In­dia er 11 nu, og hun hav­de nog­le år, hvor hun syn­tes, at Aqua var enormt pin­ligt. Kun­ne vi ik­ke ba­re va­e­re nor­ma­le,« smi­ler Le­ne Ny­strøm og fort­sa­et­ter: »Men nu er hun kom­met over det og er me­get me­get stolt af os. Så nu gla­e­der jeg mig enormt me­get til, at bør­ne­ne kan kom­me med ud og se, hvad det er, far og mor har gå­et og la­vet. Så de når at op­le­ve det der sus, så de kan hu­ske det, når de bli­ver sto­re.« René Dif nik­ker samtyk­ken­de: »Ja, min dat­ter Ma­bel på ot­te for­står jo, hvad det er, jeg har la­vet i Aqua nu. Og jeg tror, det bli­ver to­talt cool at ha­ve en hel flok af kids med nog­le af ste­der­ne, når vi skal ud til na­e­ste år. Det bli­ver rig­tig sjovt.«

»For­di vi har det me­ga-mor­somt,« si­ger Le­ne Ny­strøm.

»Og hvem har ik­ke lyst til at stil­le sig op og spil­le no­get mu­sik, som folk el­sker, for et pu­bli­kum, som kla­e­der sig ud og gør det he­le til en fest, som det er ved ’Vi el­sker 90’er­ne’-fester­ne, « si­ger Sø­ren Ra­sted. ’Vi er ble­vet voks­ne’ »Vi har va­e­ret så van­vit­tigt me­get igen­nem. Og det, vi har op­le­vet sam­men, er det kun os, der for­står fuldt ud. Så Aqua lig­ger som en ram­me om­kring vo­res liv. Og vi har det van­vit­tigt sjovt sam­men. Når vi går på, så har jeg det der bil­le­de fra fil­men ’Ar­ma­ged­don’, hvor de kom­mer gå­en­de i slo­w­mo­tion mod rum­ski­bet. Når vi går på sce­nen, er der ik­ke no­gen, der kan slå os,« si­ger Le­ne Ny­strøm.

Hun fryg­ter ik­ke, at de igen bli­ver tra­et­te af hin­an­den, som den­gang de gik fra hin­an­den før­ste gang i 2001:

»Vi kun­ne ma­er­ke en ka­em­pe for­skel med vo­res før­ste co­me­ba­ck i 2008, da vi la­ve­de ’Ba­ck To The 80’s’. Vi gav hin­an­den me­get me­re plads og kør­te ik­ke på hin­an­den, som vi hav­de gjort før. Man fik lov til at va­e­re sig selv. Dem, vi er. Vi kan selv­føl­ge­lig godt kom­me op at ska­en­des, men vi har al­le­sam­men få­et børn og har va­e­ret me­get igen­nem hver for sig og er ble­vet voks­ne nok til at ret­te op på tin­ge­ne bag­ef­ter. Det er ble­vet en ka­er­lig­hed, som ik­ke kan bry­des,« si­ger Le­ne Ny­strøm, mens René Dif til­fø­jer:

»Det er i hvert fald det la­eng­ste ae­g­te­skab, jeg har va­e­ret en del af.« Jeg har alt­så be­hov for at eks­plo­de­re en gang imel­lem. Ud af jog­ging­buk­ser­ne og af med mor­gen­hå­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.