Det tog fi­re år at gen­for­e­ne Aqua

Børn af ty­sker­pi­ger blev re­gi­stre­ret med ha­ge­kors

BT - - NYHEDER -

MAERKET Fle­re ny­fød­te børn blev stemp­let som ty­sker­børn ved føds­len un­der An­den Ver­denskrig. Det frem­går af en ra­ek­ke kir­kebø­ger, som er fun­det frem i for­bin­del­se med en ny do­ku­men­tar­se­rie på DR K, skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad. I alt er 5.579 per­so­ner født i åre­ne 1940-1945 re­gi­stre­ret som ha­ven­de en tysk far. Nog­le har og­så få­et teg­net et ha­ge­kors ud for de­res navn. HÅRDT AR­BEJ­DE Når Aqua ta­ger på re­u­ni­on-tour som ho­ved­navn ved ’Vi el­sker 90’er­ne’, lig­ger der me­re end fi­re års ar­bej­de bag. »Det har va­e­ret rig­tig sva­ert og hårdt ar­bej­de si­den 2012. De har hver isa­er ting kø­ren­de ved si­den af. Men plud­se­lig

For de per­so­ner, der blev født un­der kri­gen af så­kald­te ty­sker­pi­ger – kvin­der, der fandt sam­men med en tysk sol­dat un­der be­sa­et­tel­sen – er ha­ge­kor­set no­get, der ram­mer dybt. Det si­ger Ar­ne Øland, der er for­mand for Dan­ske Krigs­børns Fore­ning.

»Det lil­le ha­ge­kors har jo ka­em­pe­stor be­tyd­ning som me­get me­re end ba­re en lil­le vig­net. Det er ek­si­sten­ti­elt,« si­ger han til Kri­ste­ligt Dag­blad og fort­sa­et­ter:

»He­le spørgs­må­let om ty­ske fa­ed­re har va­e­ret enormt ta­bu­i­se­ret. Det var der hul igen­nem,« si­ger Rif­fi Had­da­oui, der er man­den, der over­tal­te Aqua til at stil­le op til ’Vi el­sker 90’er­ne’, som han står bag. ’Det bli­ver stort og vildt’ »De hav­de pas­sio­nen og il­den i øj­ne­ne til at stil­le op og er stol­te af det, de har la­vet. Så de skal pra­e­sen­te­res på den for­nem­ste må­de. Med band, lyd, lys og spe­ci­al ef­fects, så det bli­ver er jo in­gen krigs­for­bry­del­se at ha­ve en tysk far, men på grund af stem­nin­gen i krig­sår­er­ne og ef­ter blev mødre­ne chi­ka­ne­ret.«

Bl.a. i en kir­ke­bog fra Hals er der fun­det børn med ha­ge­kors no­te­ret ud for de­res navn. I alt dre­jer det sig om 15 sor­te ha­ge­kors. Nog­le børn har kun få­et et en­kelt ha­ge­kors, mens der ved an­dre er teg­net tre. Ha­ge­kor­set blev og­så teg­net ved børn, der dø­de, mens de var helt små. I kir­ke­bo­gen fra Hals er der i øv­rigt og­så ud­dy­ben­de de­tal­jer om bør­ne­nes fa­ed­re. stort og vildt. Det er en be­tin­gel­se fra ban­dets si­de,«, si­ger Rif­fi Had­da­oui, der forta­el­ler, at der vil bli­ve et sted mel­lem 10 og 15 kon­cer­ter fra maj na­e­ste år.

»I Dan­mark, Sve­ri­ge og tre-fi­re an­dre lan­de.«

»De får et be­løb pr. kon­cert – jeg kan ik­ke forta­el­le hvor me­get. Men det er ik­ke pen­ge­ne, der har va­e­ret det vig­tig­ste, og det er ik­ke det, der

»Av­let i hor. AEg­te­man­den har ik­ke va­e­ret i Dan­mark si­den 5. april 1940. Bar­net dø­de 3. ja­nu­ar 1944,« står der i bo­gen om et af bør­ne­ne iføl­ge Kri­ste­ligt Dag­blad.

DRs do­ku­men­tar­se­rie »Min mor var ty­sker­tøs« be­gyn­der i mor­gen og hand­ler om den stig­ma­ti­se­ring, som bør­ne­ne og de­res mødre har op­le­vet un­der og ef­ter kri­gen. har ta­get så lang tid. Da de først hav­de sagt ja, tog det ik­ke lang tid, før vi hav­de styr på den si­de af sa­gen,« si­ger Rif­fi Had­doui.

Til na­e­ste som­mer ram­mer ’Vi el­sker 90’er­ne’ først Rø­d­ov­re, for­di det var her, det he­le be­gynd­te for ban­det i sin tid. Og der­ef­ter rul­ler po­pka­ra­va­nen til Holste­bro, Aar­hus, Aal­borg og Na­est­ved i som­me­ren 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.