17-årig fa­engs­let for bil­brand

BT - - NYHEDER -

HAERVAERK og der­ef­ter er der nog­le per­so­ner fra hans om­gangskreds, som har ret­tet hen­ven­del­se til os,« si­ger Jens Møl­ler Jen­sen. Mista­en­kes for fle­re bran­de Den 17-åri­ge er ind­til vi­de­re sig­tet for et til­fa­el­de af brandstif­tel­se sam­men med en ind­til vi­de­re ukendt ger­nings­mand, men na­eg­ter dog selv at ha­ve bra­endt bi­len sam­men med end­nu en ger­nings­mand. Og selv­om den 17-åri­ge dreng fo­re­lø­big kun er sig­tet for ét til­fa­el­de, vil Jens Møl­ler Jen­sen ik­ke ude­luk­ke, at den mista­enk­te kan stå bag fle­re på­sat­te bil­bran­de.

»Det er klart, at vi og­så un­der­sø­ger, om han kan ha­ve va­e­ret in­vol­ve­ret i fle­re epi­so­der, når vi har haft så man­ge bran­de på det se­ne­ste. Men vi mista­en­ker ham na­tur­lig­vis ik­ke for at stå bag samt­li­ge bil­bran­de i den se­ne­ste tid, og ind­til vi­de­re er han kun sig­tet for et en­kelt for­hold,« si­ger Jens Møl­ler Jen­sen.

Si­den au­gust må­ned har me­re end 100 bi­ler stå­et i flam­mer i ho­ved­sta­den, hvor an­tal­let af bil­bran­de i årets før­ste ni må­ne­der na­e­sten har over­gå­et sid­ste års epi­so­der. I alt har Kø­ben­havns Politi re­gi­stre­ret 111 for­skel­li­ge ger­nings­ste­der i år mod 112 he­le sid­ste år. Hvor man­ge bi­ler, der blev sat i brand i 2015, har politiet ik­ke tal på, men en op­ta­el­ling vi­ser, at 103 bi­ler er bra­endt på 49 for­skel­li­ge ste­der ale­ne i au­gust og sep­tem­ber må­ned i år, forta­el­ler Jens Møl­ler Jen­sen. I he­le 2016 har Kø­ben­havns Politi ind­til vi­de­re re­gi­stre­ret 189 bil­bran­de. Politiet sav­ner over­blik I for­vej­en sid­der en 21-årig mand va­re­ta­egts­fa­engs­let, mista­enkt for at ha­ve sat ild til ti bi­ler, men iføl­ge Jens Møl­ler Jen­sen har politiet end­nu ik­ke over­blik over, om der er kon­kre­te sam­men­ha­en­ge mel­lem de man­ge bran­de.

»Jeg kan ik­ke la­eg­ge mit ho­ved på blok­ken og si­ge, at det en­ten er et co­py­cat-fa­eno­men, el­ler om der er ta­le om en en­kelt grup­pe­ring, der står bag. Vi un­der­sø­ger sta­dig­va­ek bredt, og vi op­le­ver og­så, at ger­nings­ma­end in­di­mel­lem bra­en­der bi­ler af, som har va­e­ret be­nyt­tet til for­skel­li­ge ty­per for­bry­del­ser, ek­sem­pel­vis til rø­ve­ri­er. Og det har vi og­så set en­kel­te og få ek­semp­ler på i den se­ne­ste tid,« si­ger Jens Møl­ler Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.