Villy Søvndal: Jeg vil ger­ne bru­ges

BT - - NYHEDER -

SF-LEGENDE be­stemt va­e­re in­ter­es­sant, hvis det kan la­de sig gø­re. De lan­ge tra­ek I dag ny­der Villy Søvndal fri­he­den til selv at be­stem­me far­ten.

»Jeg sy­nes, at jeg har nok at la­ve. Jeg hol­der rig­tig man­ge fored­rag og spil­ler mu­sik,« si­ger han.

Ti­den har han og­så brugt på at skri­ve en bog om ver­dens gang. Han har gi­vet den tit­len ’Med hå­bet som driv­kraft’. Den ud­kom­mer til ok­to­ber og hand­ler om de sto­re tra­ek i ver­dens ud­vik­ling.

»Nu har jeg brugt man­ge år af mit liv på at ha­ve med de dags­ak­tu­el­le ting at gø­re, og der­for sy­nes jeg, det er spaendende at ha­ve en an­det fo­kus. Det er de lan­ge tra­ek, jeg er op­ta­get af i bo­gen,« forta­el­ler Villy Søvndal.

Et ka­pi­tel til en an­to­lo­gi om barn­dom­mens erin­drin­ger er det og­så ble­vet til. Hans bi­drag hand­ler om en barn­dom og ung­dom i Ve­stjyl­land i 1960er­ne. Her­re­va­e­rel­set og per­son­f­nid­der Smilet lok­kes frem, når han forta­el­ler om sin an­den pas­sion.

Den hed­der ’Her­re­va­e­rel­set’ og er en fol­kemu­sik-trio, som han tur­ne­rer lidt med. Re­per­toi­ret er Hal­f­dan Ras­mus­sen og Poul Hen­nings­en, sti­len dansk, svensk og irsk fol­kemu­sik.

»Vi er jeg på gu­i­tar og vo­kal, Ni­els Hjort-Pe­ter­sen på vi­o­lin og man­do­lin og hans bror Jens på gulv­bas. Vi spil­le­de sam­men, mens vi la­e­ste for 35 år si­den og har ba­re holdt en pau­se,« si­ger Villy.

Si­den 2013 har han be­trag­tet po­li­tik på af­stand og er al­vor­ligt be­kym­ret over den drej­ning, al­ting har ta­get.

»Jeg sy­nes, man­ge be­dri­ver frygt i de her år. Og­så på en må­de der ik­ke sva­rer til de fak­ti­ske for­hold i ver­den. Jeg ta­en­ker på Do­nald Trump i USA og de høj­re­na­tio­na­le, an­ti-eu­ro­pa­ei­ske par­ti­er i Eu­ro­pa. Den grundt­o­ne, man sa­et­ter, er ek­stremt ube­ha­ge­lig. Så­dan var den ik­ke før. Man skal pas­se på, at man ik­ke dri­ver den for langt ud,« si­ger Villy Søvndal og kom­mer med et for­slag til en løs­ning – el­ler må­ske er det sna­re­re ta­enkt som en op­for­dring:

»Po­li­ti­ker­ne og me­di­er­ne bør sa­et­te sig ned og bli­ve eni­ge om, hvor­dan vi bed­re for­mid­ler det, der er ker­nen i po­li­tik. Ker­nen i po­li­tik er ik­ke per­son­f­nid­der el­ler per­son­li­ge mod­sa­et­nin­ger. Ker­nen i po­li­tik er grund­hold­nin­ger og sam­funds­op­fat­tel­ser. Jeg har det så­dan, at jeg ik­ke or­ker per­son­f­nid­der. Det er uva­er­digt. Da jeg gik ind i po­li­tik for 20 år si­den un­der Schlüter og frem til nu, har to­nen for­an­dret sig ma­er­k­bart. Den er ble­vet bar­ske­re og me­re for­hå­nen­de, og den står i ska­e­ren­de kon­trast til den må­de, po­li­ti­ker­ne snak­ker på ind­byr­des. Der­for er det et falsk bil­le­de, me­di­er­ne for­mid­ler. Man vaen­ner po­li­ti­ker­ne til, at hvis de bli­ver lidt me­re skin­gre, så kan de kom­me på. Men det bli­ver til sidst helt utå­le­ligt,« si­ger han.

I dag le­ver den tid­li­ge­re SF-for­mand sundt. Han har kvit­tet smø­ger­ne og dyr­ker en mas­se mo­tion.

»Og hjer­tet har det fint. Når man er vel­be­hand­let for en så­dan blod­prop i hjer­tet, kan man stort set det sam­me som før, hvis hjer­tet da ik­ke bli­ver øde­lagt af det. Jeg har det så fint. Mit hjer­tes funk­tion var na­e­sten hal­ve­ret. Nu er det na­e­sten nor­malt,« si­ger han.

BLÅ BOG Født i 1952 i Lin­de ved Stru­er. Udan­net la­e­rer ved Kol­ding Se­mi­na­ri­um i 1980. Ar­bej­de­de som la­e­rer ved Kol­ding Sko­le­va­e­sen fra 19801992. Med­lem Var Gift Far

af So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti si­den 1976. Fra 1982 til 1994 med­lem af Kol­ding By­råd. Med­lem af Fol­ke­tin­get si­den 1994. For­mand for SF fra 2005 til 2012. Uden­rigs­mi­ni­ster fra ok­to­ber 2011. Måt­te tra­ek­ke sig fra po­sten i de­cem­ber 2013 på grund af sin hjer­te­syg­dom.

en af ho­ve­d­ar­ki­tek­ter­ne bag re­ge­rings­sam­ar­bej­det mel­lem S og SF.

med psy­ko­log Hei­di Per­to. Par­ret bor sam­men i Sdr. Bjert na­er Kol­ding sam­men med Hei­di Per­tos dat­ter Mia på 10 år.

til Mads, An­ne-So­fie og As­b­jørn på 21, 22 og 24 år, som han har sam­men med sin tid­li­ge­re hu­stru Lin­da Rif­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.