Fi­sker ef­ter Teslas kun­der

BT - - NYHEDER -

EL-BI­LER

Men nu la­der det til, at den dan­ske bil­de­sig­ner har få­et geno­p­la­det bat­te­ri­er­ne på ny. I et in­ter­view med Dag­bla­det Bør­sen, er­kla­e­rer 53-åri­ge Hen­rik Fi­sker sig i hvert fald klar til at rej­se ny ka­pi­tal og der­med by­de ame­ri­kan­ske Tesla op til dans med en ny og ind­til vi­de­re top­hem­me­lig bil, der i den­ne om­ba­e­ring skal va­e­re 100 pro­cent elek­trisk.

»Hvor­når det kom­mer, kan jeg ik­ke si­ge end­nu. Jeg tror, der er et mar­ked for elek­tri­ske bi­ler i for­skel­li­ge prislag. En bil­lig elek­trisk bil be­hø­ver alt­så ik­ke se ud som nog­le af de ke­de­li­ge mo­del­ler, der kø­rer rundt i dag,« si­ger Hen­rik Fi­sker til Bør­sen.

Den 53-åri­ge bil­de­sig­ner har tid­li­ge­re de­sig­net luksus­bi­ler for bå­de BMW og Aston Mar­tin, før han ka­ste­de sig over sit eget bil­fir­ma, Fi­sker Au­to­mo­ti­ve, der, som de før­ste i ver­den, skul­le le­ve­re mil­jø­rig­ti­ge luksus­bi­ler i form af hyr­brid-bi­len Fi­sker Kar­ma. 8 mia. til pro­jek­tet Al­le­re­de in­den den blev sat i pro­duk­tion, hav­de Hen­rik Fi­sker va­e­ret ge­val­digt ude med snø­ren og hav­de så­le­des sik­ret sig he­le 8 mil­li­ar­der kro­ner til sit pro­jekt. Men selv­om han for en kort stund før­te kaplø­bet, måt­te han til sidst se sig over­ha­let in­denom af Tesla Mo­tors. Sel­ska­bet Fi­sker Au­to­mo­ti­ve, hvor han selv var bå­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og chef­de­sig­ner, gik ef­ter­føl­gen­de kon­kurs i 2013 og end­te året ef­ter på ki­ne­si­ske ha­en­der. Det sam­men gjor­de ret­tig­he­der­ne til navn og logo.

Det lyk­kes dog tid­li­ge­re i år for Hen­rik Fi­sker, at kø­be ret­tig­he­der­ne til­ba­ge igen i 24 lan­de.

Og nu er den op­ti­mi­sti­ske bil­de­sig­ner alt­så klar til end­nu en gang at gi­ve Tesla Mo­tors kamp til stre­gen.

»Jeg har rejst 8 mia. kr. en gang før, og jeg kan gø­re det igen. Det vil nok al­tid va­e­re nem­me­re at gø­re an­den gang, for­di du har la­ert en mas­se før­ste gang,« si­ger Hen­rik Fi­sker til Bør­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.