Mester­va­er­ket

BT - - KULTUR -

kon­cer­ten, de er nødt til at fin­de en er­stat­ning, men hvem kan er­stat­te Mi­ck? Plud­se­lig tra­e­der en ung helt frem, en lo­kal fyr, di­rek­te fra pu­bli­kum. Han for­står at va­e­re front­mand, han har bå­de stem­men og ud­se­en­det, han har styr på be­va­e­gel­ser­ne og in­gen ak­ne ... og han spil­ler gu­i­tar som ind i hel­ve­de.« Ef­ter be­gra­en­set suc­ces med den før­ste pla­de ’Gre­e­tings From As­bury Park’ be­slut­te­de Springs­te­en, at han vil­le skri­ve den de­fi­ni­ti­ve ro­ck­s­ang. Med pa­tos, tra­di­tion og rod i bå­de de stør­ste ame­ri­kan­ske kli­chéer og ti­den om­kring ham – Viet­nam­kri­gen, mor­de­ne på Ken­ne­dy-brød­re­ne og Mar­tin Han for­står at va­e­re front­mand, han har bå­de stem­men og ud­se­en­det, han har styr på be­va­e­gel­ser­ne og in­gen ak­ne ... og han spil­ler gu­i­tar som ind i hel­ve­de Lut­her King. ’Born to Run’ ud­kom i 1975.

»Fra Du­a­ne Ed­dy kom gu­i­tar­ly­den ... Fra Roy Or­bi­son kom den fyl­di­ge operaklang i stem­men hos en hå­be­fuld ung san­ger med be­gra­en­set stem­meom­fang, som for­sø­ger at ef­ter­lig­ne sin helt. Fra Phil Spector kom am­bi­tio­nen om at få jor­den til at ska­el­ve af en ma­eg­tig larm. Jeg vil­le ger­ne ska­be en pla­de, der lød som den sid­ste, man vil­le kom­me til at hø­re ... Fra El­vis kom pla­dens fy­si­ske ener­gi; Dylan va­e­ve­de sig na­tur­lig­vis gen­nem bil­ledspro­get og fo­re­stil­lin­gen om ik­ke blot at skri­ve om NO­GET, men skri­ve om ALT.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.