Fa­ta­mor­ga­na­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MYSTIK 2014/2015-sa­e­so­nen var tra­e­ner for ri­va­len Lek­hwiya, som han gjor­de til qa­ta­risk me­ster.

Ved BTs de­ad­li­ne var Mi­cha­el Laud­rup dog sta­dig ik­ke pra­e­sen­te­ret i Qa­tar, og spørgs­må­let er da og­så, om de qa­ta­ri­ske rig­ma­ends drøm om den tid­li­ge­re stjer­ne­spil­lers til­ste­de­va­e­rel­se i ør­ke­nen be­gra­en­ser sig til et fa­ta­mor­ga­na i var­men.

Kort ef­ter klub­bens an­non­ce­ring om et kom­men­de sam­ar­bej­de med Mi­cha­el Laud­rup re­a­ge­re­de ho­ved­per­so­nen med et sta­te­ment, som var langt fra tan­ken om Laud­rup i en fly­ver til ør­ke­nen.

»Lidt sva­ert når jeg er på vej til Bar­ce­lo­na for at del­ta­ge i et pro­gram på spansk tv i af­ten (man­dag, red.). Og ons­dag skal jeg kom­men­te­re Glad­bach-Bar­ce­lo­na i Cham­pions (Le­ague, red.)!,« skrev Mi­cha­el Laud­rup i en mail til Ritzau, in­den han un­der­stre­ge­de:

»Jeg har ik­ke un­der­skre­vet no­gen kon­trakt. Ik­ke med Al-Rayy­an, Va­len­cia el­ler no­gen an­den.« Lu­kra­tivt job Og hvad kan man så la­eg­ge i det, ud over at Mi­cha­el Laud­rup på den kor­te ba­ne vil pas­se sit job som kom­men­ta­tor på tv-sta­tio­nen BeIN Sports?

Kon­klu­sio­nen må vi sta­dig af­ven­te, men med in­ten­si­ve­rin­gen af hi­sto­ri­er­ne om Mi­cha­el Laud­rup lig­ner det en snar­lig re­tur til tra­e­n­er­kar­ri­e­ren, hvor kun den sid­ste pas­ning mang­ler, in­den bol­den er i mål.

Og iføl­ge jour­na­li­sten Ku­mar Ravi fra den lo­ka­le sportsavis Do­ha Sta­di­um Plus Qa­tar er der in­gen tvivl om, hvor det bli­ver. I Al Rayy­an S.C.

»Det er en af de ri­ge top­klub­ber, han kom­mer til. De er jo re­ge­ren­de me­stre, hvil­ket har gjort, at tra­e­ne­ren, Jor­ge Fos­sa­ti, er ble­vet an­sat som tra­e­ner for Qa­ta­rs lands­hold. Det har åb­net for, at Laud­rup kan over­ta­ge job­bet som klub­tra­e­ner,« si­ger Ku­mar Ravi i en te­le­fon fra ho­ved­sta­den Do­ha, hvor­fra det dog ik­ke vil va­e­re før­ste gang i ver­dens­hi­sto­ri­en, at man har va­e­ret lidt for hur­tigt ude med en god hi­sto­rie.

For Mi­cha­el Laud­rup vil et job i Qa­tar sen­de bun­ker af olie­mil­li­o­ner i løn­nings­po­sen, hvil­ket i sig selv kan va­e­re sva­ert at mod­stå. Al­li­ge­vel vil en re­tur til qa­ta­risk fod­bold va­e­re en ge­di­gen over­ra­skel­se, som de fa­er­re­ste – hvis nog­le over­ho­ve­det – hav­de for­ud­set. Så sent som i fe­bru­ar Jeg har ik­ke un­der­skre­vet no­gen kon­trakt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.