I ør­ke­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

gjor­de han det klart, at frem­ti­den skul­le by­de på nye tra­e­ne­re­ven­tyr:

»Jeg vil ger­ne va­e­re tra­e­ner igen, men jeg vil ha­ve nye op­le­vel­ser. Jeg øn­sker ik­ke at ven­de til­ba­ge til de ting, jeg har gjort før.« Pi­len pe­ger mod Spa­ni­en Der­for har pi­len på det se­ne­ste og­så pe­get langt fra Mel­le­mø­stens ør­ken­sta­ter og i ste­det til­ba­ge mod fod­bold­ma­e­stro­ens an­det hjem­land. Med kom­pasnå­len sat mod den span­ske øst­kyst og fod­bold­klub­ben Va­len­cia, der mod­sat klub­ber som Ge­ta­fe, Mall­orca og Swan­sea kan gi­ve Mi­cha­el Laud­rup den ud­for­dring, han har ef­ter­s­purgt: Et tra­e­nerjob i en klub, der har duf­ten af stor­hed. Det har den tid­li­ge­re mester­klub Va­len­cia trods en ak­tu­el pla­ce­ring i La Li­gas bun­dre­gion.

Der­for har lin­ket mel­lem Va­len­cia og Mi­cha­el Laud­rup og­så vir­ket langt me­re lo­gisk set i ly­set af spa­ni­er­nes øje­blik­ke­li­ge tra­e­nerj­agt, som i går fik en ny krøl­le, da spids­kan­di­da­ten Mar­ce­li­no Garcia Toral blev dømt ude af det span­ske fod­bold­for­bund, som ik­ke vil til­la­de den tid­li­ge­re Vil­la­re­al-tra­e­ner to tra­e­nerjob i La Li­ga i sam­me sa­e­son. Sam­ti­dig skal den tid­li­ge­re Tot­ten­ham- og Chel­sea-ma­na­ger An­dré Vil­las-Boas an­gi­ve­ligt ha­ve af­vist Va­len­cia, og der­med kun­ne flir­ten mel­lem Laud­rup og Va­len­cia na­er­me sig et for­hold. Li­ge ind­til qa­ta­ri­ske Al Rayy­an Sports Club i går stemp­le­de ind og meld­te om Laud­rups an­komst til ør­ke­nen.

Kun ti­den vil vi­se, om det he­le lø­ber ud i san­det og en­der som et dansk fa­ta­mor­ga­na i ør­ke­nen.

LAUD­RUP SOM TRA­E­NER 2000-2002: As­si­stent­tra­e­ner for A-lands­hol­det 2002-2006: Ch­eftra­e­ner i Brønd­by 2007-2008: Ch­eftra­e­ner i Ge­ta­fe 2008-2009: Ch­eftra­e­ner i Spartak Moskva (fy­ret 15. april 2009) 2010-2011: Ch­eftra­e­ner i Mall­orca (for­lod job­bet 27. sep­tem­ber 2011) 2012-2014: Ma­na­ger i Swan­sea (fy­ret 4. fe­bru­ar 2014) 2014-2015: Ch­eftra­e­ner i Lek­hwiya SC (for­lod job­bet i ju­ni 2015). TITLER SOM TRA­E­NER: Dansk mester­skab og to po­kal­tit­ler med Brønd­by, en­gelsk Li­ga Cup med Swan­sea, mester­skab og po­kal­ti­tel med Lek­hwiya

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.