Dyrt di­lem­ma

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MILLIONDANS no­gen for­skel på at gø­re det nu el­ler i fe­bru­ar el­ler maj, an­det end at man vil­le kun­ne be­gyn­de at kig­ge ef­ter per­ma­nent bo­lig. Sport­s­ligt er der ik­ke den sto­re for­skel, og økonomisk kan vi selv va­el­ge hvor­når. Men i respekt for ham og klub­ben sy­nes jeg ik­ke, at vi be­hø­ver ud­bre­de hans kon­trakt­li­ge de­tal­jer me­re end det,« sag­de Tro­els Bech søn­dag ef­ter Mukh­tars drøm­me­kamp mod OB.

Selv om 10 mil­li­o­ner er et højt be­løb for en hvil­ken som helst dansk klub, er det et be­løb, Brønd­by kan skaf­fe. Ik­ke mindst med tan­ke på Mukh­tars vi­de­resalgs­po­ten­ti­a­le.

Det er dog ik­ke sik­kert, det er nok for Brønd­by, at de po­rtu­gi­si­ske me­stre ac­cep­te­rer et salg af den ty­ske U21-lands­holds­spil­ler. Ha­ny Mukh­tar selv skal og­så tak­ke ja til et per­ma­nent skif­te til Brønd­by, og her kan der ven­te Tro­els Bech og Ale­xan­der Zor­ni­ger en stør­re for­hin­dring på grund af Mukh­tars kon­trakt i den po­rtu­gi­si­ske stor­klub.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ha­e­ver Ha­ny Mukh­tar så­le­des en skyhøj mil­li­onga­ge i Ben­fi­ca. En ga­ge, der i hø­je­re grad na­er­mer sig 15 mio. kr. om året end 10 mio. kr. Løn­nen er blandt an­det så høj, for­di midt­ba­ne­man­den for godt halvan­det år si­den kom til Ben­fi­ca fra barn­dom­s­klub­ben Hertha Ber­lin på en fri trans­fer på et tids­punkt, hvor der var stor kamp om hans sig­na­tur. Løn langt over su­per­liga-ni­veau Et løn­ni­veau nord for 10 mio. kr. år­ligt kan hver­ken Brønd­by el­ler an­dre Su­per­liga-klub­ber va­e­re med på. Langt­fra end­da. I dag be­va­e­ger Mukh­tar sig så­le­des i et økonomisk

KØBSKLAUSUL VS. FRIKØBSKLAUSUL KØBSKLAUSUL: Brønd­by sik­re­de FRIKØBSKLAUSUL: Al­le spil­le­re i sig en købsklausul, da de i som­mer den span­ske og den po­rtu­gi­si­ske le­je­de Ha­ny Mukh­tar i Ben­fi­ca. Den li­ga skal ha­ve en frikøbsklausul i be­ty­der, at Ben­fi­ca skal tak­ke ja, de­res kon­trak­ter. Klau­su­len kan hvis Brønd­by i lø­bet af le­je­pe­ri­o­den ud­lø­ses af al­le klub­ber og be­ty­der by­der de 10 mio. kr., som klau­su­len at den ejen­de klub skal tak­ke ja, hvis ly­der på. Ha­ny Mukh­tar kan dog en in­ter­es­se­ret klub mø­der be­lø­bet. fort­sat va­el­ge at tak­ke nej til et Der­for sa­et­tes dis­se fri­købs­klau­su­ler salg. Købs­klau­su­ler er of­te en del af of­te så højt, at de sja­el­dent ind­lø­ses. le­je­af­ta­ler, for­di de gi­ver den klub, I dag har Cri­sti­a­no Ro­nal­do ver­dens der le­jer spil­le­ren, første­ret til at hø­je­ste frikøbsklausul på 7,5 mia. kr. kø­be spil­le­ren. Ha­ny Mukh­tars hed­der 335 mio.kr. luft­lag, der lig­ger op til dob­belt så højt som de bedst løn­ne­de spil­le­re i Su­per­liga­ens hi­sto­rie har gjort det. Det in­di­ke­rer hans frikøbsklausul og­så. Den lig­ger på astro­no­mi­ske 335 mio. kr.

Mukh­tar skal der­for va­e­re vil­lig til at gå vold­somt ned i løn, hvis han vil sa­et­te si­ne kra­ge­ta­e­er på en per­ma­nent kon­trakt med Brønd­by. Net­op nu be­ta­ler Brønd­by blot en min­dre pro­cent­del af den løn, men kø­bes han fri, skal de blå-gu­le imid­ler­tid stå for he­le lønud­be­ta­lin­gen, med­min­dre der kan gi­ves håndslag på en kre­a­tiv af­ta­le, hvor Ben­fi­ca gi­ver ty­ske­ren pen­ge med i hån­den til Brønd­by.

Mukh­tar har kon­trakt med Ben­fi­ca frem til 2020. Han kan der­med frem­tids­sik­re sig, hvis han va­el­ger at bli­ve i Ben­fi­ca og ha­e­ve sin fyr­ste­li­ge hy­re frem til da.

We­e­ken­dens kamp mod OB mar­ke­re­de i øv­rigt 21-åri­ge Mukh­tars co­me­ba­ck til Brønd­by-mand­ska­bet ef­ter en lil­le må­ned uden­for grun­det en ska­de. I ty­ske­rens fra­va­er tab­te de blå-gu­le to ud af tre kam­pe, men søn­dag kom de til­ba­ge i den rol­le som sej­r­her­re, de nu har va­e­ret i seks gan­ge i den­ne sa­e­son.

Ha­ny Mukh­tar er der­for på in­gen tid ble­vet en sa­er­de­les cen­tral fi­gur i Brønd­by. De kom­men­de må­ne­der får vi svar på, om han og­så bli­ver en me­re per­ma­nent en af slagsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.