Fra­valgt Bendt­ner stjal op­ma­er­k­som­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE UDVALGTE Det var en lands­holds­ud­ta­gel­se blot­tet for over­ra­skel­ser, da Åge Ha­rei­de i går sat­te navn på 22 af de 23 spil­le­re, som ud­gør trup­pen til de to VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Po­len og Mon­te­ne­gro i ok­to­ber. Sid­ste spil­ler, en for­sva­rer, ud­ta­ges se­ne­re på ugen ef­ter kam­pe­ne i Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague.

Over­ra­skel­sen kun­ne ha­ve va­e­ret et co­me­ba­ck til Ni­ck­las Bendt­ner. Men Bendt­ners navn var fra­va­e­ren­de på Ha­rei­des blok. Det var det til gen­ga­eld ik­ke i spørgs­må­le­ne fra den frem­mød­te pres­se. Har den mest scoren­de på det dan­ske lands­hold af al­le ak­ti­ve spil­le­re (29 mål) va­e­ret med i Ha­rei­des over­vej­el­ser, som nog­le hav­de spe­ku­le­ret i?

»Nej, det har han ik­ke va­e­ret. Han har spil­let for få kam­pe og har va­e­ret va­ek fra fod­bol­den for la­en­ge,« la­der Ha­rei­de for­stå.

Tre ind­hop og en en­kelt po­kal­kamp fra start for Not­ting­ham Fo­rest er ik­ke nok til at va­e­re lands­holdsak­tu­el i nord­man­dens øj­ne. I form har han kva­li­tet In­den skif­tet i sen­som­me­ren til den en­gel­ske klub fra na­est­bed­ste ra­ek­ke hav­de den dan­ske an­gri­ber ik­ke spil­let en be­ty­den­de kamp si­den be­gyn­del­sen af fe­bru­ar. Han hav­de va­e­ret klub­løs si­den kon­trak­top­ha­e­vel­sen i Wol­fsburg i april.

Så fra­val­get til lands­hold­strup­pen er der in­gen, der sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved.

Men spørgs­må­le­ne om Ha­rei­des syn på Bendt­ner kom fle­re gan­ge. At Ni­ck­las Bendt­ner er Dan­marks bedste an­gri­ber, når han er i form, la­der Vin­de­re

Pio­ne Si­sto:

Ta­be­re

Ni­ck­las Bendt­ner:

ÅGE HA­REI­DES TRUP Må­l­ma­end: Kas­per Sch­mei­chel, Lei­ce­ster, Fre­de­rik Røn­now, Brønd­by, Jo­nas Lös­sl, Mainz For­svar: An­dreas Chri­sten­sen, Glad­bach, Jan­nik Vester­gaard, Glad­bach, Si­mon Kja­er, Fe­ner­ba­h­ce, Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, FC Kø­ben­havn, Jens Stry­ger, Au­stria Wi­en, Pe­ter An­ker­sen, FC Kø­ben­havn, Riza Dur­mi­si, Be­tis, Da­ni­el Wass, Cel­ta Midt­ba­ne: Chri­sti­an Erik­sen, Tot­ten­ham, Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, Sout­hamp­ton, Tho­mas Dela­ney, FC Kø­ben­havn, Wil­li­am Kvist, FC Kø­ben­havn, Ni­co­laj Thom­sen, Nan­tes, Pio­ne Si­sto, Cel­ta, Las­se Schö­ne, Ajax An­greb: Ni­co­lai Jør­gen­sen, Fey­eno­ord, Vik­tor Fi­s­cher, Mid­dles­brough, Yus­suf Poul­sen, RB Leipzig, An­dreas Cor­ne­li­us, FC Kø­ben­havn der nem­lig til fort­sat at her­ske bred enig­hed om.

Ha­rei­de er hel­ler ik­ke i tvivl om an­gri­be­rens for­må­en. Når han er i form.

»Han har kva­li­te­ter­ne. Det er der in­gen tvivl om. Men vi må og­så gi­ve ham tid til at byg­ge sig selv op til igen at bli­ve en ak­tu­el spil­ler for lands­hol­det,« si­ger nord­man­den. Mål i støv­ler­ne Med Ni­co­lai Jør­gen­sens må­l­form i Fey­eno­ord for ti­den mang­ler det dan­ske lands­hold da hel­ler ik­ke akut en an­gri­ber med mål i støv­ler­ne og selv­til­lid.

Ni­ck­las Bendt­ner er en spil­ler med et stort ego, hvis tro på sig selv al­drig vi­ger en støv­le­stør­rel­se. Ef­ter sit ind­t­og på lands­hol­det i 2006 har han na­e­sten li­ge si­den va­e­ret det kla­re første­valg på an­grebs­po­sten, og spørgs­må­le­ne til fra­val­get af ham i trup­pen an­ty­der da og­så, at det fort­sat er så­dan, han op­fat­tes i pres­sen.

Han er man­den, som kan af­gø­re kam­pe­ne på den sto­re lands­holds­sce­ne for Dan­mark. Men kun­ne Bendt­ner med si­ne åben­ly­se kva­li­te­ter va­e­re en god jo­ker at ha­ve på ba­en­ken, selv om han må­ske ik­ke er på 100 pro­cent? Kun­ne han fun­ge­re som ind­skif­ter på det hold, han tid­li­ge­re har va­e­ret selvskre­vet star­ter på?

»Det må vi se. Jeg sy­nes, at de spil­le­re, vi har in­de nu, har gjort det rig­tig godt. Det vil jeg hel­le­re fo­ku­se­re på, og så må vi se, hvad der sker med Ni­ck­las,« und­vi­ger Ha­rei­de.

Sva­ret kom­mer tid­ligst til na­e­ste lands­holds­ud­ta­gel­se.

In­den da skal Åge Ha­rei­des trop­per for­sø­ge at spil­le sig ta­et­te­re på VM i 2018 mod Po­len og Mon­te­ne­gro.

Fast mand i Cel­ta Vi­go. Score­de pragt­mål i we­e­ken­den. Klar igen ef­ter ska­de og ope­ra­tion. Spil­ler en­de­lig, men mang­ler iføl­ge Ha­rei­de kamp­form Sik­ker star­ter i Cel­tic. Men fra­valgt til lands­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.