LANGT OP TIL GRØN

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 -

MATCHBOLD FC Kø­ben­havn står på vip­pen i af­ten. De kan ta­ge et kvan­tespring mod eu­ro­pa­ei­sk fod­bold ef­ter jul og ud af skyg­gen fra det hold, der i 2010/11 gik vi­de­re fra Cham­pions Le­ague og står som et pej­le­ma­er­ke for, hvad dansk fod­bold kan op­nå i si­ne bedste ti­der. Det er en matchbold mod Club Brug­ge, si­ger FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken. En matchbold til at spil­le i eu­ro­pa­ei­ske kno­ck­out­kam­pe for ba­re an­den gang si­den det sag­noms­pund­ne Grønkja­er/N’Doye-hold. Stå­le Sol­bak­ken, Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og Wil­li­am Kvist (stort fo­to) var med til at sa­et­te bar­ren så højt – nu skal de selv for­sø­ge at hop­pe over den. Vi har et godt hold her, et godt flow, godt med flair, men i for­hold til 10/11-hol­det er der sta­dig no­get vej Men det bli­ver ik­ke nemt. »Der er in­gen tvivl om, at 10/11-hol­det sta­dig er sta­er­ke­re. Men der er sta­dig po­ten­ti­a­le, og der­med sta­dig mu­lig­hed for at aen­dre på det. Går vi vi­de­re fra pulj­en her og må­ske end­da kom­mer la­en­ge­re end den­gang, vil re­sul­ta­ter­ne i hvert fald va­e­re stør­re. 10/11-hol­det hav­de no­get me­get spe­ci­elt over sig i for­hold til og­så at slå al mod­stand i egen li­ga med 3-0, 5-0 og 7-0 i Par­ken. Der var no­get spe­ci­elt over det. Vi har et godt hold her, et godt flow, godt med flair, men i for­hold til 10/11-hol­det er der sta­dig no­get vej,« si­ger Wil­li­am Kvist.

En FCK-sejr vil sen­de kø­ben­hav­ner­ne fi­re po­int for­an Club Brug­ge og der­med fi­re po­int for­an den sid­ste­plads i grup­pen, som ik­ke gi­ver avan­ce­ment til hver­ken Cham­pions Le­agu­es 1/8-fi­na­ler el­ler Eu­ro­pa Le­agu­es 1/16-fi­na­ler.

Der­for kan af­te­nens kamp og­så bli­ve et par linjer skre­vet med den hi­sto­ri­ske pen. Det er imod mo­der­ne fod­bolds de­sign, at et dansk hold skal kun­ne spil­le i Cham­pions Le­ague ef­ter jul. Og der­for vil det­te FCK-hold ta­ge skridt mod et nyt høj­de­punkt i klub­bens hi­sto­rie. I vej­en for det skridt står Clau­de­mir, der i 2010/11 var et om­drej­nings­punkt i FC Kø­ben­havn, men som nu er i Club Brug­ge.

»Da vi spil­le­de i Cham­pions Le­ague, hav­de vi et me­get sta­er­kt hold. Vi hav­de Jes­per Grønkja­er, Ces­ar San­tin og Da­me N’Doye. Det er sva­ert at sam­men­lig­ne, for i 2010/11 hav­de vi et vir­ke­lig godt hold, men vi hav­de må­ske og­så kun 11 spil­le­re, der kun­ne va­e­re med. Nu har FCK en stor grup­pe på 23-24 spil­le­re, som al­le kan gå ind og va­e­re med i al­le kam­pe,« si­ger Clau­de­mir. Umu­ligt at hol­de på spil­le­re Men hvor­dan er der på seks år sket så me­get, at de fle­ste i FC Kø­ben­havn ik­ke tror på, at det er re­a­li­stisk at nå til­ba­ge på sam­me ni­veau som i 2010/11? Stå­le Sol­bak­ken var chef den­gang og igen nu – ba­re med end­nu me­re økonomisk an­svar den­ne gang. Og her lig­ger sva­ret og­så gemt.

»Det her hold for­bli­ver ik­ke, som det er nu. Til na­e­ste år er Zanka, Dela­ney og må­ske nog­le fle­re va­ek fra hol­det,« si­ger Sol­bak­ken.

»Det er umu­ligt at hol­de sam­men på et hold i dag. Det kan man ik­ke. Spil­le­re bli­ver ik­ke li­ge go­de sam­ti­dig, og det er hel­ler ik­ke no­gen god ting, for så for­la­der al­le os på sam­me tid. Vi la­eg­ger kar­ri­e­re­pla­ner nu for spil­ler­ne. Det gjor­de vi ik­ke tid­li­ge­re. Der blev de her of­te kon­trak­ten ud. Po­spech, Wendt, An­tons­son for­lod os ef­ter kon­trak­t­ud­løb. Det gør vi net­op ik­ke nu, for­di vi skal bi­dra­ge økonomisk på en an­den må­de.«

I af­ten kan Stå­le Sol­bak­ken bi­dra­ge på en helt tred­je må­de økonomisk. Der er sej­rs­bonus på spil, når FC Kø­ben­havn mø­der Club Brug­ge. Og må­ske et skridt op på li­sten over de sta­er­ke­ste hold i klub­bens hi­sto­rie. TIRS­DAG 27. SEP­TEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.