Tviv­ler på Tour-kon­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RIDSER I LAKKEN Brad­ley Wig­gins står med et gi­gan­tisk for­kla­rings­pro­blem i en sag, som må­ske al­le­re­de har øde­lagt ef­ter­ma­e­let. Blot uger før sin Tour de Fran­ce-sejr i 2012 sprøjte­de Brad­ley Wig­gins sig med det po­ten­ti­elt pra­e­sta­tions­frem­men­de stof tri­amci­no­lo­ne ace­to­ni­de, som blandt an­dre Lan­ce Arm­strong te­ste­de po­si­tiv for i 1999. Arm­strong hav­de ik­ke til­la­del­se til det, men det hav­de Wig­gins - en så­kaldt TUE, hvor myn­dig­he­der­ne gav Wig­gins lov til at be­hand­le sin ast­ma med det el­lers for­bud­te stof, der blandt an­det kan vir­ke smerte­lin­dren­de. Bri­ten holdt sig alt­så in­den for lovens ram­mer, men stormvej­ret ra­ser al­li­ge­vel om øre­ne på ham i en sag, der me­re hand­ler om etik og ra­ser ufortrø­de­nt vi­de­re i de bri­ti­ske me­di­er på snart 10. dag.

Søn­dag af­ten for­sva­re­de Wig­gins sig på di­rek­te tv med, at han ik­ke søg­te at op­nå en for­del på si­ne kon­kur­ren­ter, men den for­kla­ring kø­ber de ik­ke i Stor­bri­tan­ni­en, hvor Wig­gins ti­tu­le­res ’Sir’ og er en af de stør­ste sport­stjer­ner over­ho­ve­det, forta­el­ler The Ti­mes-jour­na­li­sten Je­re­my Whitt­le.

»Pro­ble­met er, at han ik­ke forta­el­ler no­get om ast­ma i sin selv­bi­o­gra­fi (My Ti­me, red.), og han skri­ver des­u­den i bo­gen, at han i 2012 var i fan­ta­stisk form og helt klar til Tou­ren. I søn­da­gens in­ter­view be­gynd­te han så at snak­ke om, hvor sto­re pro­ble­mer han hav­de før Tou­ren med sin vej­rtra­ek­ning, og der­for fik han den her sta­er­ke ind­sprøjt­ning,« si­ger Je­re­my Whitt­le, der har da­ek­ket cy­kel­sport for den bri­ti­ske avis i over et år­ti, og fort­sa­et­ter: Me­get mista­en­ke­ligt »Folk un­drer sig over, om de i vir­ke­lig­he­den kun er ble­vet for­talt 85 pro­cent af sand­he­den. Det fø­les som om, man er me­get mista­en­ke­li­ge over for ham og ik­ke la­en­ge­re sto­ler på ham.«

Det var den rus­si­ske ha­ck­er­grup­pe Fan­cy Bears, som of­fent­lig­gjor­de Wig­gins’ jour­na­ler i den la­ek, der og­så har ramt dan­ske idra­ets­u­dø­ve­re som Per­nil­le Blu­me og Jakob Fuglsang.

I fi­ler­ne, de så­kald­te TUEers, frem­går det og­så, at Wig­gins la­ve­de pra­e­cis sam­me ma­nøv­re få da­ge før Tour de Fran­ce i 2011 og lidt over en uge før Giro d’Ita­lia i 2013. Det er isa­er det, som man un­drer sig over, forta­el­ler Whitt­le.

WIG­GINS OG TUE TUE (the­ra­pe­u­tic use exemp­tion): EN TUE ER en dis­pen­sa­tion til at bru­ge et la­e­ge­mid­del, som kan vir­ke pra­e­sta­tions­frem­men­de, til be­hand­ling af syg­dom. Idra­ets­u­dø­ve­re, som har en TUE, do­per sig ik­ke med stof­fet, men får sna­re­re be­hand­ling for en li­del­se. WIG­GINS’ BRUG AF LAEGEMIDLER Brad­ley Wig­gins hav­de i tre til­fa­el­de en TUE til at be­nyt­te stof­fet tri­amci­no­lo­ne ace­to­ni­de, der hø­rer til stof­grup­pen

»Den vig­tig­ste de­tal­je må va­e­re ti­m­in­gen af injek­tio­ner­ne.«

Den tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter Mi­cha­el Ras­mus­sen, der har er­kendt et om­fat­ten­de do­ping­mis­brug i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re, er en af dem, som of­fent­ligt har spid­set tun­gen. Det gjor­de Ras­mus­sen over for BBC, da han kald­te tids­punk­tet for injek­tio­ner­ne ’me­get mista­en­ke­lig’.

»Det er no­get, som en ryt­ter vil­le gø­re for at pra­este­re godt i en Grand Tour, no­get som jeg vil­le gø­re, og no­get, som jeg gjor­de.«

Det - og man­ge an­dre spørgs­mål - blev Wig­gins, der kør­te for Team Sky den­gang, iføl­ge Whitt­le ik­ke stil­let i in­ter­viewet, som den ver­den­skend­te cy­kel­ryt­ter kan ha­ve haft en lil­le ind­fly­del­se på.

»Jeg kan ik­ke vi­de det, og jeg er ik­ke 100 pro­cent sik­ker, men det kun­ne lig­ne, at Wig­gins med vil­je har valgt en in­ter­viewer, som ik­ke vil­le stil­le de rig­ti­ge kri­ti­ske spørgs­mål. Han (An­drew Marr, va­ert for et bri­tisk chat­pro­gram om po­li­tik, red.) er en STOFFETS VIRK­NING po­li­tisk in­ter­viewer og en god jour­na­list, men han er ik­ke cy­kel­jour­na­list og har ik­ke, så vidt jeg ved, la­vet in­ter­view om etik og pra­e­sta­tions­frem­men­de mid­ler i cy­kel­spor­ten,« si­ger Je­re­my Whitt­le. Man­ge spørgs­mål mel­der sig Wig­gins kan alt­så for­kla­re sig nok så me­get, men der skal me­re til, før bri­ter­ne stil­ler sig til­fred­se.

»På hvis an­be­fa­ling fik han ind­sprøjt­nin­ger­ne? Hvem gav ham dem? Har han no­gen­sin­de ta­get an­dre pra­e­sta­tions­frem­men­de mid­ler? Der er en lang li­ste af spørgs­mål, som vi sav­ner svar på,« si­ger Je­re­my Whitt­le.

Stof­fet, der bå­de kan sprøjtes di­rek­te ind i blo­det og ta­ges som cre­me el­ler i pil­le­form, kan godt ha­ve en pra­e­sta­tions­frem­men­de ef­fekt, for­kla­rer Jakob Mør­ke­berg, vi­den­ska­be­lig kon­su­lent i An­ti Do­ping Dan­mark.

»Der er la­vet un­der­sø­gel­ser på lig­nen­de stof­fer. Ud over at vir­ke smerte­lin­dren­de, det vil si­ge at man ved hårdt ar­bej­de ik­ke kan ma­er­ke smer­ten på sam­me må­de, har det og­så vist sig, at det kan for­bed­re ud­hol­den­he­den og pra­e­sta­tio­nen i det, der i gam­le da­ge var kendt som en bip-test,« skri­ver Mør­ke­berg i en mail til BT.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at stil­le spørgs­mål til Brad­ley Wig­gins, hvis da­va­e­ren­de hold, Team Sky, har af­vist at la­de BT in­ter­viewe team­bos­sen Da­ve Brails­ford om sa­gen.

Team Sky vil frem­over of­fent­lig­gø­re de til­fa­el­de, hvor hol­dets ryt­te­re har få­et la­e­ge­lig dis­pen­sa­tion til at be­nyt­te sig af pra­e­pa­ra­ter, der er op­ført på do­ping­li­sten. Det op­ly­ser det bri­ti­ske stor­holds le­der, sir Da­ve Brails­ford, ef­ter at det er kom­met frem, at den tid­li­ge­re stjer­ne­ryt­ter Brad­ley Wig­gins fik me­di­cinsk god­ken­del­se til at ta­ge et for­budt stof mod al­ler­gi i 2011, 2012 og 2013. Sam­ti­dig for­sva­rer han Wig­gins, som i Brails­fords øj­ne gjor­de alt ef­ter reg­ler­ne.

»Der var et be­hov, og der­for går du til en spe­ci­a­list. Han si­ger, hvad der er pas­sen­de, og hvad der ik­ke er. Der­for er der en til­lid om­kring pro­ces­sen.«

Brails­ford me­ner hel­ler ik­ke, at sa­gen in­di­ke­rer, at Skyhol­det er vil­lig til at bø­je reg­ler­ne for at vin­de.

»Det er jeg ue­nig i. Jeg er un­der hård kon­trol det me­ste af ti­den hos Bri­tish Cycling og Team Sky. Så snart du la­ver go­de pra­e­sta­tio­ner i den­ne sport, kom­me du un­der lup, og det har vi va­e­ret igen og igen,« si­ger sir Da­ve Brails­ford. ’gluko­kor­ti­koi­der’. Stof­fet er for­budt i for­bin­del­se med kon­kur­ren­ce, men til­ladt, når man te­stes uden for kon­kur­ren­ce. Når det ind­ta­ges som pil­le el­ler ind­sprøjt­ning, går det i blod­ba­nen og vir­ker der­med ik­ke kun lo­kalt, men kan vir­ke overalt i krop­pen. Sam­ti­dig er do­sen na­tur­lig­vis af be­tyd­ning – jo me­re jo stør­re ef­fekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.