Brø­let Fri­fun­det for hja­elp til ter­ror

Let­tel­se hos fi­re af ter­r­o­ri­sten Omar El-Hus­se­ins ven­ner ef­ter fri­fin­del­sen ved by­ret­ten i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. An­der­sen | baa@bt.dk

De an­kom til Kø­ben­havns By­ret med hy­len­de po­li­ti­si­re­ner og sta­er­kt be­vog­tet af tal­ri­ge be­tjen­te i skud­sik­re ve­ste.

Men i går kl. 10.40 kun­ne tre af de fi­re til­tal­te i ter­r­or­sa­gen fra Kø­ben­havn frit for­la­de ret­ten ef­ter halvan­det år bag trem­mer.

Fri­kendt for at ha­ve med­vir­ket til Omar El-Hus­se­ins ter­r­or­an­greb ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de nat­ten til den 15. fe­bru­ar i fjor. Det fej­re­de de med at sa­et­te sig ud i de­res ven­ners sor­te Mer­ce­des’er, tryk­ke hor­net i bund og kø­re over for rødt i det før­ste lys­kryds.

Et enigt na­ev­nin­ge­ting tog ud­gangs­punkt i, at Omar El-Hus­se­in først kl. 21.17 den på­ga­el­den­de af­ten be­slut­te­de sig for at be­gå end­nu en ter­ror-hand­ling, ef­ter at han kl. 15.33 hav­de an­gre­bet Kr­udt­tøn­den på Øster­bro.

Her blev fil­min­struk­tø­ren Finn Nør­gaard dra­ebt og tre po­li­ti­folk sår­et.

Man­gel på be­vi­ser

Og ret­ten fandt det ik­ke be­vist, at de fi­re til­tal­te ef­ter kl. 21.17 hav­de hjul­pet Omar El-Hus­se­in på en må­de, der gjor­de dem skyl­di­ge i med­vir­ken til det ef­ter­føl­gen­de ter­r­or­an­greb i Krystal­ga­de kl. 00.43. Her blev den fri­vil­li­ge vagt Dan Uzan, 37, dra­ebt og to be­tjen­te sår­et.

Deri­mod blev to af de fi­re – Li­ban El­mi, 21, og Bho­stan Khan Hos­se­in, 26 – dømt for kl. 17.01 at ha­ve hjul­pet Omar El-Hus­se­in af med den ful­dau­to­ma­ti­ske M95-rif­fel, som han hav­de dra­ebt med ved Kr­udt­tøn­den halvan­den ti­me tid­li­ge­re.

Det ko­ste­de dem hen­holds­vis to et halvt år og tre års fa­engsel, selv om de kun bar rundt på ri­f­len i en sort po­se om­kring et mi­nut, in­den de smed den fra sig na­er Mjøl­ner­par­ken.

Som den ene­ste skal Hos­se­in bli­ve bag trem­mer. Deri­mod har de øv­ri­ge al­le­re­de af­so­net de­res dom­me un­der va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen. Ibra­him Kha­lil Ab­bas, 23, fik seks må­ne­ders fa­engsel for vold og trus­ler mod fa­engsels­per­so­na­le, og Ma­h­moud Ra­bea, 31, fik 60 da­ges fa­engsel for lidt hash og for at ha­ve haft mo­bil­te­le­fon i fa­engs­let.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) med­del­te i går på Twit­ter, at dom­men nu skal na­er­stu­de­res, in­den det be­slut­tes, om an­kla­ge­myn­dig­he­den vil an­ke fri­fin­del­sen for med­vir­ken til ter­ror.

FO­TO: SCANPIX/MAR­TIN SYLVEST

Kø­ben­havns By­ret fri­fandt i går fi­re ma­end for med­vir­ken til ter­ror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.