Før­ste barn født med dna fra tre fora­el­dre

BT - - NYHEDER -

Med en sa­er­lig fer­ti­li­tet­s­tek­nik er et barn født med dna fra tre fora­el­dre.

Dren­gen kom til ver­den for fem må­ne­der si­den. Sel­ve be­hand­lin­gen blev fo­re­ta­get af et ame­ri­kansk la­e­ge­hold i Me­xi­co.

Dren­gen har de sa­ed­van­li­ge ge­ner fra sin far og mor, men der er til­ført en lil­le smu­le dna fra en do­nor.

For­må­let var at for­hin­dre, at dren­gen skul­le ud­vik­le en li­del­se, som hans jor­dan­ske mor ba­e­rer i si­ne ge­ner.

Hun har i sit dna mu­lig­he­den for at ud­vik­le og vi­de­re­gi­ve Leig­hs Syn­drom, en dø­de­lig syg­dom, der an­gri­ber ud­vik­lin­gen af ner­ve­sy­ste­met.

Tek­nik­ken, der blev be­nyt­tet af de ame­ri­kan­ske la­e­ger, kal­des mi­to­kon­drie-do­na­tion. Mi­to­kon­dri­er sik­rer ener­gi til cel­ler­ne, og det var net­op en li­del­se her, der blev be­hand­let imod. Ker­nen i et af kvin­dens aeg blev ta­get ud og ind­sat i et do­nora­eg, som fik sin ker­ne ta­get ud. Do­nora­eg­get blev be­frug­tet med man­dens sa­ed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.