Shi­mon Pe­res ka­em­per for li­vet

BT - - NYHEDER -

En kil­de ta­et på den 93-åri­ge is­ra­el­ske eks­pra­esi­dent Shi­mon Pe­res sag­de i går til det fran­ske nyheds­bu­reau AFP, at den is­ra­el­ske po­li­ti­kers til­stand er ble­vet al­vor­ligt for­va­er­ret, og at han ka­em­per for sit liv. Pe­res blev tid­li­ge­re på må­ne­den ind­lagt, men fik et sl­ag­til­fa­el­de ef­ter ind­la­eg­gel­sen og blev lagt i et kun­stigt ko­ma.

»Eks­pra­esi­den­ten ka­em­per for sit liv. Hans hel­bredstil­stand er me­get, me­get van­ske­lig, og la­e­ger­ne fryg­ter for hans til­stand,« si­ger ano­nym kil­de.

Det er ik­ke før­ste gang, at den al­dren­de eks­pra­esi­dent er al­vor­ligt syg. To gan­ge i ja­nu­ar var han ind­lagt.

Shi­mon Pe­res modt­og No­bels Fredspris sam­men med pre­mi­er­mi­ni­ster Yitzhak Ra­bin og den pa­la­esti­nen­si­ske pra­esi­dent, Yas­ser Ara­fat, i 1993 i for­bin­del­se med Oslo­af­ta­len, der var et gen­nem­brud i den lan­ge kon­flikt mel­lem is­ra­e­le­re og pa­la­esti­nen­se­re.

Pe­res blev født 2. au­gust 1923 i Wi­e­ni­awa i det da­va­e­ren­de Po­len. I dag lig­ger by­en i Hvi­derusland. Fa­mi­li­en ud­van­dre­de ti år se­ne­re til det da­va­e­ren­de Pa­la­esti­na-man­dat, hvor de slog sig ned na­er Tel Aviv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.