Bus­støj skal gran­skes

BT - - NYHEDER -

STØJFORURENING Jeg hil­ser det vel­kom­ment, at Movia nu vil se på, om de­res må­lin­ger er ret­vi­sen­de. For må­lin­ger­ne skal jo af­spej­le den støj, som kø­ben­hav­ner­ne ma­er­ker må­lin­ger, der fri­ken­der det kom­mu­nalt eje­de bus­sel­skab for at over­skri­de så­vel eg­ne støj­krav på 77 de­ci­bel som lovens 80 de­ci­bel.

Al­li­ge­vel vil Movia nu se på, om dets må­lin­ger er ret­vi­sen­de. Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se fra Movia. Tvivls­om­me må­le­me­to­der »Usik­ker­he­den om vo­res må­le­me­to­de, som rej­ses i BTs ar­ti­kel, vil ind­gå i Movi­as over­vej­el­ser om­kring må­ling af støj i frem­ti­den. Fin­des der en an­den og bed­re må­de at fo­re­ta­ge støj­må­ling på, vil det­te ind­gå i det vi­de­re ud­vik­lings­ar­bej­de ved­rø­ren­de vo­res ud­bud af bus­kon­trak­ter og i sam­ar­bej­det med myn­dig­he­der­ne, her­un­der Tra­fi­kog Byg­ge­sty­rel­sen,« skri­ver Movia. Movi­as tvivls­om­me må­le­me­to­der er da og­så en af år­sa­ger­ne til, at over­borg­me­ster Frank Jen­sen nu kra­e­ver en re­de­gø­rel­se af Movia.

»Vi skal va­e­re sik­re på, at de gra­en­se­va­er­di­er, der er for støj, over­hol­des. Der­for har jeg bedt om en re­de­gø­rel­se, og den hå­ber jeg, at vi får me­get hur­tigt, så vi kan få kon­sta­te­ret, om bus­ser­ne over­hol­der reg­ler­ne,« si­ger Frank Jen­sen til BT. Movi­as eg­ne må­lin­ger er da og­så op­sigtsva­ek­ken­de. Bus­sel­ska­bet når frem til, at bus­ser­ne stø­jer mel­lem 62,9 og 74,4 de­ci­bel. Der­med er ni­veau­et langt la­ve­re end i BTs må­lin­ger, hvor over halv­de­len af de 28 bus­ser stø­je­de med me­re end 80 de­ci­bel. Movi­as eg­ne må­lin­ger er i fle­re til­fa­el­de på ni­veau med en al­min­de­lig per­son­bil. For­skel­len på 70 og 80 de­ci­bel op­fat­tes i øv­rigt som en for­dob­ling i lyd­ni­veau­et. Med og uden bla­e­ser De la­ve må­lin­ger skyl­des iføl­ge se­ni­o­r­kon­su­lent Kå­re Press-Kri­sten­sen fra Det Øko­lo­gi­ske Råd, at Movia sand­syn­lig­vis må­ler bus­ser­nes støj, uden at bla­e­ser­ne er sat til. Det er net­op bla­e­ser­ne, der er år­sag til den vold­som­me støj. BT har ad fle­re om­gan­ge for­søgt at fin­de ud af, om Movia har bla­e­ser­ne sat til ved de­res må­lin­ger, men det har Movia ik­ke sva­ret på. Hel­ler ik­ke i går, hvor vi el­lers var ble­vet lo­vet et svar.

Hvis bla­e­ser­ne ik­ke er sat til, si­ger må­lin­ger­ne in­tet om, hvor me­get bus­ser­ne stø­jer, når de kø­rer på ve­je­ne. Des­u­den må­ler Movia nor­malt og­så støj­en på beg­ge si­der af bus­sen, la­eg­ger tal­le­ne sam­men og ta­ger ef­ter­føl­gen­de gen­nem­snit­tet af de to må­lin­ger. Med den­ne lil­le reg­ne­fin­te får Movia et la­ve­re re­sul­tat end i vir­ke­lig­he­den, hvor den ven­stre si­de på grund af mo­to­rens og bla­e­se­rens pla­ce­ring stø­jer me­get me­re end den høj­re si­de.

»Jeg hil­ser det vel­kom­ment, at Movia nu vil se på, om de­res må­lin­ger er ret­vi­sen­de. For må­lin­ger­ne skal jo af­spej­le den støj, som kø­ben­hav­ner­ne ma­er­ker. El­lers gi­ver det ik­ke me­ning at ha­ve gra­en­se­va­er­di­er,« si­ger Frank Jen­sen.

Der­u­d­over vil Frank Jen­sen og­så ha­ve Movia til i re­de­gø­rel­sen at un­der­sø­ge, om bus­ser­ne svi­ner for me­get. Det sker, ef­ter at BT i søn­dags kun­ne forta­el­le, at de par­ti­kel­fil­tre, der er sat på Movi­as bus­ser for 84 mil­li­o­ner kro­ner, ik­ke vir­ker op­ti­malt.

»Vi skal ha­ve sik­ker­hed for, at den luft, vi indån­der, er ren,« si­ger Frank Jen­sen, der net­op har ind­gå­et en po­li­tisk aftale om at om­la­eg­ge Kø­ben­havns di­e­sel-bus­ser til el-bus­ser, der hver­ken stø­jer el­ler foru­re­ner, over de kom­men­de år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.